HOTĂRÂREA NR. 42/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 60/17.02.2021 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 630 mp. teren, situat pe str. 1 Decembrie 1918, înscris în CF nr. 57585 Topliţa , nr. cad. 57585 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2021 Având in vedere: -Referatul  de aprobare nr. 44/05.03.2021; – Raportul de specialitate nr. 6886/10.03.2021; – Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la…

HOTĂRÂREA NR. 41 / 2021 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 21/2021 referitoare la modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare

Consiliul local al municipului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2021. Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 37/17.02.2021; Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 4685/18.02.2021; Proiectul de hotărâre privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului…

HOTĂRÂREA NR. 40/2021 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Topliţa pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021, Având în vedere :       –       Referatul de aprobare nr. 43/05.03.2021; Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr.  7813/09.03./2021; Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂREA NR. 39 / 2021 privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 30 mp., situat în Municipiul Toplita , str. Sportivilor, bl. C sc. 2-parter – conform contractului de concesiune nr. 5388/27.04.2011 încheiat cu Iordăchiță Camelia Dorina Întreprindere Individuală

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17 martie 2021;             Având în vedere următoarele :              – Referat de aprobare nr. 41/17.02.2021;              – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului…

HOTĂRÂREA NR. 38/2020 Privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza art.36 din Legea nr.18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața ordinară din data de 17 martie 2021, Având în vedere:             1.Referatul de aprobare nr. 32/08.02.2021;             2.Proiectul de hotărâre privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza…

HOTĂRÂREA NR. 37/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 3868/10.02.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare pentru „Achiziție Motorină EURO 5”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 17 martie 2021 Având în vedere : Referat de aprobare nr. 40/17.02.2021. Raportul de specialitate nr. 5097/22.02.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiect de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 36/2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 3411/05.02.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Furnizare energie electrică”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 17 martie 2021; Având în vedere: –  Referat de aprobare a Primarului Municipiului Toplița nr. 33/08.02.2021; –  Raportul de specialitate nr. 3633/08.02.2021. al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte; –…

HOTĂRÂREA NR. 35 / 2021 privind stabilirea structurii pe specialități în vederea constituirii Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021, Având în vedere:  – Referatul de aprobare nr.  29 / 29.01.2021;  – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  2105 / 02.02.2021; – Proiect…

HOTĂRÂREA NR. 34 / 2021 privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali , care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 17 martie 2021, Având în vedere:             – Referatul de aprobare nr. 35 / 09.02.2021;             –  Raportul de specialitate  al Serviciului Resurse Umane nr. 4079/11.02.2021.;             –…

HOTĂRÂREA NR. 33/2021 privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Pieței agroalimentare, a Pieței de produse industriale și nealimentare, a organizării și desfășurării târgurilor tradiționale și a Pieței volante din municipiul Toplița, conform anexelor

Consiliul local al municipiului Toplița , întrunit în ședință ordinară din data 17 martie 2021, Având în vedere : Referatul de aprobare nr.  18/15.01.2021. Raportul de specialitate nr. 1609/20.01.2021; Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și funcționarea Pieței…

Sari la conținut