HOTĂRÂREA NR. 70 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de necesitate aflată în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Tîrgului, nr. 3/A, bl. B, ap. 1, doamnei Bembe Maria-Loredana

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021,

 

Având în vedere:

      – Referatul de aprobare nr. 70/25.03.2021;

     –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 10715 / 06.04.2021;

      – Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în vederea  închirierii  locuinței de necesitate aflată în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str.Tîrgului, nr.3/A, bl.B,ap.1,

 doamnei Bembe Maria-Loredana;

       – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 71/2021;

      –  Cererea doamnei  Bembe Maria-Loredana  prin care solicită o locuință;

      –  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe

      – Hotărârea Consiliului Local nr. 59/2021 privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa;

Ținând cont de:

       – Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 55;

        -Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată – art. 20 alin. 3, art. 22-24;

       – OUG nr. 40/1999 – actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, modificată;

       –  H.G. nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă;

   –   Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

   –  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

       –  Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată,

       –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței

             În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d,  alin. (6) lit. c, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : (1) Se aprobă repartizarea în vederea închirierii locuinței de necesitate  aflat în domeniul public al municipiului Topliţa, situată la adresa str.Tîrgului,nr.3/A, bl.B,ap.1,doamnei  Bembe Maria-Loredana, pe o perioadă de 5  ani, începând din data de 01.05.2021.

            (2) Cuantumul chiriei  lunare se stabilește in suma de 33,26 lei.

Art.2 : Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  contractului de închiriere.

 

Art.3 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • administratorul public;
  • serviciul impozite şi taxe;
  • compartiment spațiu locativ;
  • compartimentul juridic-arhivă.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, doamnei Bembe Maria-Loredana prin grija compartimentului spațiul locativ, şi se aduce la cunoştinţă prin   publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  15.04.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut