HOTĂRÂREA NR. 61/2021 privind aprobarea bugetului general al Municipiului Toplita pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 15 aprilie 2021,

Având în vedere prevederile:

– Referat de aprobare  nr. 58 / 23.03.2021;

– Raportul de specialitate nr. 8928/24.03.2021 al direcţiei buget-finanţe;

– Raportul de specialitate nr. 11715/15.04.2021 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  bugetului general al Municipiului Toplita  pentru anul 2021;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 61/2021;

– Anunțul public nr. 9032/25.03.2021.

– Procesul verbal întocmit cu ocazia dezbaterii publice a proiectului nr. 11519/13.04.2021;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 4489/SL din 12.03.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 7432/15.03.2021;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 5717 din 06.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 10854/07.04.2021;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată,  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 19 alin. 1 lit. „a”, art. 25, art. 26, art. 39 , art. 45, art. 46 ;

– Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 / 2021 ;

– Legea bugetului asigurărilor sociale de  stat pe anul 2021 nr. 16 / 2021 ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată ;

– Hotărârea Consiliului Local  nr. 2/2021 privind utilizarea sumei de 3.051.930,64 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2020, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2021 privind utilizarea sumei de 7.613.655,14 lei din excedentul bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri  proprii şi subvenţii rezultat la  sfârşitul exercitiul financiar 2020 – ca sursă de finanţare a bugetului local pe anul 2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2019 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului  Topliţa, ca urmare a reorganizării activităţii ,

Luând în considerare:

– Decizia nr. 2/18.03.2021 al Șefului AJFP Harghita pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021conform anexei nr. 1 si a cotei  defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2021 si repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de 63% pe anul 2021  ;

– Decizia nr. 3/31.03.2021 al Șefului AJFP Harghita pentru repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echfinantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiul Bucuresti pe anul 2021 pentru finantarea cheltuielilor prevazute in  anexa nr. 1, anexa nr. 2, anexa nr. 3   si anexa nr. 4;

– Adresa nr. 2826/31.03.2021 ANAF; DGRFP Brasov, emisa in baza adresei nr. 463040/2021-a MFP cu anexele nr. 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 4 pentru repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate dnTVApe anul 2021; Anexa 1 pentru repartizarea pe trimestre a cotei de 14% din impozitul pe venit pe anul 2021;

Adresa nr. 8726/23.03.2021 – Politia Locala privind norma de hrana  cat si Amendament de fond –initiatori – consilieri locali PSD nr. 11079/12.04.2021;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1:Se aprobă bugetul general al Municipiului Topliţa pe anul 2021 în sumă de 83.951,31 miilei la venituri şi  de 89.614,29 miilei la cheltuieli si anexele la acesta .

            Bugetul general al localităţii se formează la partea de venituri 83.951,31miilei din care :

 • venituri fiscale în sumă de 312,61    miilei ;
 • venituri nefiscale în sumă de 559,10     miilei ;
 • operatiuni financiare în sumă de               0,00      miilei;
 • subventii in suma de   655,88      miilei;
 • sume primite de la UE 423,72      miilei;
 • venituri din capital                                    0,00      miilei ;

            La partea de cheltuieli 89.614,29    miilei , cuprinde:

 • cheltuieli de personal în sumă de 438,92     miilei
 • bunuri si servicii în sumă de 355,47     miilei
 • fond de rezerva  în sumă de                      10,00     miilei
 • transferuri în sumă de 134,40      miilei
 • alte tranferuri 0,00      miilei
 • proiecte cu finantare FEN 514,00      miilei
 • asistenta sociala 423,00      miilei
 • alte cheltuieli                            331,00      miilei
 • cheltuieli de capital în sumă de 321,60       miilei.
 • Operatiuni financiare in suma de 85,90        miilei

Sinteza detaliată atât la venituri cât şi la cheltuieli rezultă din anexele la H. C. L, în care sunt prevăzute, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate;sumele ce alcătuiesc acest buget.

Art. 2: Se  aprobă Lista de investitii  a Bugetului Local  al Municipiului Toplita  pe anul 2021 conform  Anexa 1 in suma de 6.378,60 miilei – cat si lista programelor de investii fonduri europene nerambursabile in suma de 4.514,00 miilei.

.

 1. SECTIUNE FUNCTIONAREsinteza bugetului local detaliată la venituri pe capitole si subcapitole, pe acţiuni, precum şi sinteza cheltuielilor cu detalierea pe articole şi aliniate este prevăzută in anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 1. Veniturile BL = 38.136,09 miilei – formate din: – venit. proprii (cod 49.90 SF) care se stabilesc în sumă de = 21.114,89 miilei. Veniturile curente (titlul I, Cap.00.02) în sumă de 30.735,89 miilei din care :

-venituri fiscale 00.03 = 21.312,61 mii lei ;

– venituri nefiscale 00.12 = 9.423,28 miilei ;

– venituri din capital (titlul II, Cap.00.15) în sumă de 0,00 miilei ;

– subventii= 2.976,48 miilei;

-Sume primite de la UE = 4.423,72 miilei;

11.02.  sume defalcate TVA = 9.621,00 mii lei;

– Veniturile sectiunii de dezvoltare  (00.01) în sumă de 7.840,67 miilei .

   Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adăugată – Cod 11.02 – pentru bugetul local se stabilesc la suma de 9.621,00 miilei  în care se include la Cod 11.02.02  suma de 5.800,00 miilei și Cod 11.02.06 suma de  3.821,00 miilei

 1. Cheltuielile bugetului local 41.188,02 miilei

-Cheltuielile pentru servicii  publice generale  cod 50.02 = 9.492,72 miilei –  defalcate astfel la 51.02 Aut. Publice = 8.987,65 miilei , 4.819,85 miilei ch.personal , ch. bunuri si servicii = 1.353,00miilei proiect cu finantare din fonduri externe nerambursabile cod. 58.02 = 2.552,00 miilei si alte cheltuieli 262,80 miilei  la care se adauga

54.02. Alte servicii publice generale in suma de 481,07 miilei   (din care -ch.personal 288,82 miilei, 121,25 miilei bunuri si servicii;

50.04 Fonduri  de rezerva= 10,00 miilei;

 1. Alte cheltuieli=61,00 miilei.

Subcapitol 56.02 transfer cu caracter general 24.00 miilei.

Capitol Chelt. Pentru-Ordine publica si sigurantanationala – cod 61.02 = 2.113,75 miilei –din care cheltuieli personal (10) = 851,95 miilei  , 1.261,80 miilei pt. ch. bunuri si servicii- si ch.capital – 0  miilei – din care :

Politia locala subc..61.02.03.04= 951,85  mii lei

– Protectia civila si protectie contra incendiilor subc. 61.02.05–   1.161,90 miilei .

 1. Cheltuielile pentru învăţământ (Cap. 65.02) se stabilesc în suma de 3.809,74 miilei, din care:

            – bunuri si servicii                                  =     2.424,14  miilei ;

                       –  titlul 57- asistenta sociala:                   =         307,00  miilei ;

                       – titlul 58- FEDR                                     =        585,00  miilei ;

           –  burse   59.01                                         =        276,00  miilei;

           -active nefinanciare                                  =         217,60  miilei;

Sumele pentru cheltuieli complementare sunt repartizate proporţional cu numărul de cadre didactice, auxiliare, nedidactice, elevi şi preşcolari din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

            din cheltuieli complementare s-au repartiazat pe unități de învățământ următoarele sume :

 • Grădinița Voinicel 164,00 miilei – sumă pentru obținerea Aurorizației ISU,loc de joaca , reparatii gard;
 • Școala Gimnazială Sf. Ilie 158,00 miilei sumă pentru obținerea Aurorizației ISU,sala biblioteca 50,00 miilei, 24 mii lei  – burse;
 • Școala Gimnazială Andrei Șaguna 257,00 miilei (55,00 mii lei Autorizație ISU, 70,00 mii lei reabilitare Centrală termică 92,00 mii lei Cabinet școlar, 35,00 mii lei pentru reparații,5,00 mii loc joaca ) 11 mii lei – burse
 • Școla Gimnazială Miron Cristea 184,00 miilei (95,00 mii lei pentru Autorizație ISU, 50,00 mii lei Cabinet chimie, 39,00 miileireparatii, 22 mii lei – burse;

A fost repartizat de  la Ministerul Educatiei (36) –suma pentru reparatiiscoalaMoglanesti avariata incendiu- 67,74 miilei.

 • Liceul Teoretic O C Tăslăuanu 120,00 miilei Laborator chimie, 46 mii lei – burse
 • Liceul Teoretic Kemeny Janos pentru Cabinet școlar 130,00 miilei reparatii, 12 mii lei – burse.
 • Liceul M.Eminescu – 53,00 miilei cabinet chimie, 23 mii lei – burse.

3. Cap.66.02– Sănătate– 2.215,61 miilei,  din care 1.027,31 miilei ch. personal + 30,90 miileich. materiale +  transferuri intre UAP  = 630,40 miilei + ch. Capital SD = 2,00 miilei + proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 525,00 miilei

4.Cap. 67.02–cultură, recreere şi religie – în sumă de 2.466,90 miilei, din care = 889,00miileich. pers, ch. materiale 677,90 miilei,+ transferuri intre UAP480,00miilei , cheltuieli capital 0 miilei +alte cheltuieli 420,00 miilei;

– Bibliotecă (67.02.03.02) = 480,00miilei,

-Casa de cultură (67.02.03.06) Total = 779,80 miilei ;

-Sport  67.02.05.01  – 100,00 miilei

– Tineret 67.02.05.02 – 100,00 miilei

-Sera –67.02.05.03  Total = 887,10 miilei .

-Alte servicii in dom. Culturii religiei 67.02.50 := 120,00miilei.

5.Cap. 68.02-Cheltuielile pentru asistenţă socială – se stabilesc în suma de 6.069,20 mii lei,ch.personal –  4.350,00 miilei , chelt. mater. – 602,00  miilei  , asistenta sociala = 1.116,00 miileialte cheltuieli =  1,20 miilei – pe  subcapitole:

 1. a) centre de îngrijire şi asistenţă – pers. in varsta = 27,00 miilei ( 68.02.04).
 2. b) drepturile asistenţilor personali = 795,20miilei, – (68.02.05.02);
 3. c) asistenta sociala -ajut.soc.pt. fam. si copii    =    101,20 miilei  (68.02.06)
 4. d) unitati de asistenta medico-sociale = 430,80miilei  (68.02.12)
 5. e) ajutor social (ajutor incalzire)                           =   36,00miilei  (68.02.15)
 6. f) alte chelt. la asig. si asist. socială în sumă de = 679,00miilei (68.02.50);

6. Cap.69.02– servicii si dezvoltare publica,locuinte = 8.501,00 miilei din care cap. 70.02 locuinte si servicii si dezvoltare publica = 5.651,00 miilei , cheltuieli cu bunuri si servicii = 780,00 miilei si CHELTUIELI CAPITAL SD 4.019,00 miilei., proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile 852,00 miilei  Cap. 74.02 protectia mediului  = 2.850,00 miilei cheltuieli cu bunuri si servicii salubritate ) ,

La alte actiuni economice  80.02.01.06  / 20 – Prevenirea si combaterea inundatiilor = 7,50 miilei.

7.Cap. 84.02 – Cheltuieli privind străzile în sumă de 6.273,20 miilei,sumă ce cuprinde: cheltuieli de personal în sumă de 1.733,00 miilei, cheltuieli bunuri si servicii în sumă de 2.400,20miilei ,  cheltuieli de capital SD  2.140,00 miilei . La acest capitol se finanţează şi cheltuielile materiale  pentru toate utilajele din dotare  care deservesc străzile.

8.Cap. 87.02 – Cheltuieli privind turismul în sumă de 238,40 miilei, sumă ce cuprinde: cheltuieli de personal în sumă de 162,00 miilei, cheltuieli materiale în sumă de 56,40 miilei .alte cheltuieli –asociatii si fundatii –20,00 miilei.

Art. 3: Se aprobă  bugetul Institutiilor Publice , finanţate din venituri proprii şi subv. (SF+SD) , lista de investitii Anexa 2 ,în sumă de 45.815,22 miilei  la partea de venituri si in suma de 48.426,27 miilei  la partea de cheltuieli  si  utilizarea ca venit  a Bugetului Local pe anul  2021- a sumei de 7.613,65 miilei din excedentul  rezultat la  sfarsitulexercitiul financiar 2020.

Cheltuielile totale in suma de 48.426,27miilei :

-cheltuieli  personal  = 29.316,99 miilei;

 cheltuieli materiale =12.790,38 miilei;

alte cheltuieli = 290,00miilei ;

–  operatiuni financiare = 85,90 miilei

–  transferuri = 0 miilei

–  cheltuieli  de capital = 5.943,00 mii lei

Sumele prevăzute în acest buget cuprind următoarele activităţi:

           –Evid.  pop. 54.10 – total 359,00miilei chelt. pers. 347,00miilei , si 12,00miilei ch.materiale.

            -Invatamint(cap.65.10) in suma de 525,69 miilei,din care chelt. pers.126,69 miilei , si 399,00 miileich.materiale.

            -Sanatate (cap.66.10) in suma de 35.300,40 miilei –  d.c.   cheltuieli de personal in suma de    26.040,00 miilei, cheltuieli materiale in suma de 7.870,40  miileialte cheltuieli =290,00 miilei si  1.100,00 miilei cheltuieli de capital.

– Biblioteca. 67.10 – total 480,00miilei chelt. pers.  419,30 miilei , si 60,70miileich. mat.

– Piaţă / SPA (70.10) – în sumă de 874,00 miilei din care   – cheltuieli de personal în sumă de  403,00 miilei şi cheltuieli materiale în sumă de 471,00 miilei

          – Protectia  mediului (74.10) – în sumă de 4.180,90 miilei din care – cheltuieli de personal în sumă de 1.806,00miilei, cheltuieli materiale în sumă de 2.289,00miilei, operatiuni financiare – 85,90 miilei,

            – Păsuni (83.10) – în sumă de 6.706,28 miilei din care – cheltuieli de personal în sumă de 175,00 miilei, cheltuieli materiale în sumă de 1.688,28 miilei,  , cheltuieli de capital în sumă de 4.843,00miilei.

 1. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – 16.835,60 miilei – din care:

                        1)- Buget Local – 10.892,60 miilei , cheltuieli de capital = 6.378,60 miilei + proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile =4.514,00miilei

                        2)- Bugetul Institutiilor Publice finantate integral din venituri proprii si subventii.  –      5.943,00 miilei ;

Sinteza cheltuielilor de capital la buget local:

–   a)  – servicii publice  generale 50.02 – 2.552,00 miilei;

–   b)  – invatamant 65.02- 802,60 miilei

–   c) –  sanatate  66.02-  527,00  miilei;

–   d) – locuinte ,servicii si dezv publica  70.02=  4.871,00 miilei ;

–   e) – strazi  84.02= 2.140,00  miilei ;

2.) Bugetul Institutiilor Publice finantate integral din venituri proprii si subventii – 5.943,00 miilei-structurat astfel:

            –  cheltuieli de capital     5.943,00  miilei – din care :

                      –  Sanatate                                               – 66.10 –  1.100,00     miilei;

                      –  Actiuni economice                              –  83.10 –  4.843,00  miilei.

         Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita prin  direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

         Art.5 Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita , Primarului municipiului Topliţa,  AJFP Harghita  / DGFP Braşov , Direcţiei buget – finanţe şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  15.04.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM         SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut