Se face cu aprobarea primarului. Cererea de transcriere se adresează primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate sau Primarului municipiului Topliţa, în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Cererea de transcriere/înscriere a certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune, personal, de către titulari sau reprezentanții legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credință față de România. Pentru minori cererea de transcriere/înscriere poate fi depusă de către unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul lor legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita și personal.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie cererea se adresează primarului de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia domiciliază, după caz.

În cazul transcrierii certificatului de deces cererea se adresează primarului locului de domiciliu al solicitantului sau primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care dobândesc cetăţenia română şi posedă permis de şedere permanentă eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări vor depune cererea de transcriere la primăria de domiciliu aşa cum rezultă din permisul de şedere.

În situaţia în care copilul în vârstă de până la 14 ani nu este înscris în certificatul constatator de dobândire a cetăţeniei române al părintelui, celălalt părinte, cetăţean străin, trebuie să-şi dea acordul cu privire la dobândirea cetăţeniei române a copilului minor. În cazul în care copilul are peste 14 ani şi nu figurează înscris în dovada de cetăţenie a părintelui este necesar să se prezinte consimţământul notarial al acestuia cu privire la dobândirea cetăţeniei române.

a)Cererea de transcriere, conform modelului prevăzut la Anexa 33, se depune la primăria localităţii în raza căreia au ori au avut ultimul domiciliu, iar dacă nu au avut niciodată domiciliul în România.

b)actul de identitate în original şi xerocopie(buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; pentru părintele cetăţean străin se va prezenta act de identitate şi/sau paşaport, după caz.

c)adeverinţă din care să rezulte ultimul domiciliu, eliberată de formaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei a ultimului loc de domiciliu, necesară în vederea stabilirii cu exactitate a primăriei competente să primească cererea. (pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care solicită TRANSCRIEREA la Primăria ultimului domiciliul din ţară -Circulara I.N.E.P. nr. 17/17.08.2004).

d)extras multilingv Formular A, în original + copie, conform Convenţiei nr. 16 de la Viena din 1976. De reţinut că aceste extrase nu trebuiesc apostilate, traduse ori legalizate (Austria, Belgia, Bosnia&Herţegovina, Croaţia, Elveţia, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Luxemburg, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Slovenia, Serbia şi Turcia.)

e)certificatul ori extrasul de naştere în original eliberat de autorităţile străine, care să conţină APOSTILA conform Convenţiei de la Haga din 1961, dacă ţara emitentă este semnatară a convenţiei; în cazul în care ţara emitentă nu este semnatară a Convenţiei de la Haga sau a unei convenţii bilaterale cu România, certificatul ori extrasul trebuie să fie SUPRALEGALIZAT, procedura constând în:-Vizarea documentului de autoritatea competentă a statului de provenienţă a actului de stare civilă.-Supralegalizarea de misiunea diplomatică a României din acel stat sau de către misiunea diplomatică a statului de origine, din România-Supralegalizarea finală a documentului de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

f)traducere autentificată şi legalizatăîn limba română a certificatului sau extrasului de naştere, având atașată o copie a certificatului sau extrasului de naştere tradus. (dacă traducerea și legalizarea se realizează pe teritoriul statului emitent al certificatului străin, atunci și traducerea la randul ei trebuie să conțină Apostila Convenției de la Haga sau supralegalizare, după caz.)

g)PROCURĂ SPECIALĂ, notarială ori consulară (cu specificarea: PENTRU TRANSCRIEREA ACTULUI DE NAŞTERE ŞI ELIBERAREA CERTIFICATULUI ROMÂNESC), în original şi traducerea în limba română, autentificată de un notar public din România, de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care procura trebuie să conţină de asemenea Apostila conform Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz. Procura consulară un mai necesită apostilare, legalizare si traducere.

h)În procură să fie precizat domiciliul legal conform actului de identitate românesc.

i)Declaraţia părinţilor pe propria răspundere(autentificată de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care declaraţia trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961, sau supralegalizare, după caz.),că nu s-a mai solicitat înscrierea sau transcrierea certificatului de naştere în registrele de stare civilă române ori reconstituirea lui.

j)Declaraţie notarială sau consulară (autentificată de oficiul consular român sau de un notar public din ţara de reşedinţă, situaţie în care declaraţia trebuie să conţină Apostila conform Convenţiei de la Haga din 1961 sau supralegalizare, după caz.), din partea solicitantului, din care să rezulte că după transcrierea certificatului de naştere al copilului, acesta va fi trecut la domiciliul tatălui sau al mamei din România

k)certificatul de căsătorie al părinţilor în original şi xerocopie(în cazul în care căsătoria nu este transcrisă, se atașează copie după traducerea legalizată a certificatului străin).

l)*în situaţia în care copilul provine dintr-o căsătorie încheiată în altă ţară, se transcrie mai întai certificatul de căsătorie şi ulterior certificatul copilului.

m)Certificatele de naştere părinţi, în original şi xerocopiePentru situaţiile în care, la depunereacererii de transcriere a certificatului/ extrasului procurat din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele.În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente.Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea necondanțelor.

a)Competenţa teritorială-Primăria de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite în ţară, la oricare dintre cele două primării pe raza cărora aceştia îşi au domiciliul; Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate se adresează primarului de la ultimul domiciliu avut în ţară.

b)Cererea de transcriere se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);

c)Certificatul sau extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile din străinătate, în original şi fotocopie-Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI de asistenţă judiciară este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

-Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

-Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează, (autoritatile competente ale statului emitent, misiunea diplomatica a Romaniei din tara respectiva si in ultimul rand Ministerul Afacerilor Externe Bucuresti);

d)Traducerea legalizată a certificatului sau extrasului de căsătorie în original, dacă este făcută în străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);

e)Actul de identitate sau paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, în original şi fotocopie;

f)Certificate de naştere în original şi fotocopii;

g)Declaraţii notariale, din partea ambilor soţi, dacă sunt cetăţeni români, sau numai a

h)Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “pentru transcriererea certificatului/extrasului de căsătorie şi eliberarea certificatului românesc”. Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);

In situatia in se prezinta extras multilingv de casatorie, corespunzator formularului prevazut de Conventia nr. 16 de la Viena din 8 septembrie 1976, acesta este acceptat fara traducere, legalizare sau fara o formatitate echivalenta. Traducerea, procura, declaraţia cu pivire la numele de familie dupa casatorie, declaraţia că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului autentificate de un notar public din străinătate vor fi apostilate sau supralegalizate în conformitate cu cele descrise la pct. b.Pentru situaţiile în care, la depunerea cererii de transcriere a certificatului/ extrasului procurat din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele. În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente. Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanţelor.

a.Competenţa teritorială: primăria unităţii administrativ-teritoriale de la -ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

b.Cererea de transcriere-se face în nume propriu de către persoana îndreptăţită, sau prin împuternicit cu procură specială autentificată (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);soţului cetăţean român, cu privire la numele purtat după căsătorie, în situaţia în care în certificatul/extrasul de căsătorie procurat din străinătate nu se face referire la numele soţilor după căsătorie, regimul matrimonial ales;

c.adeverinţă din care să rezulte ultimul domiciliu, eliberată de formaţiunea de evidenţă informatizată a persoanei a ultimului loc de domiciliu, în cazul în care nu reiese din niciun document.

d.Certificatul/extrasul de deces eliberat de autorităţile străine, în original;

-Actele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

-Actele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează;

-Actele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează, (autoritatile competente ale statului emitent, misiunea diplomatica a Romaniei din tara respectiva si in ultimul rand Ministerul Afacerilor Externe Bucuresti);

e.Fotocopia certificatului/extrasului de deces eliberat de autorităţile străine;

f.Traducerea legalizată,dacă este făcută în străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz.);

g.Fotocopii ale certificatelor de naştere şi de căsătorie ale decedatului;

h.Fotocopii ale actului de identitate sau paşaportului, după caz, al decedatului;

i.Declaraţie din partea solicitantului că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit, în actele de stare civilă române;

j.Act de identitate solicitant.

k.Procura specială în original, în cuprinsul căruia să se specifice: “ pentru transcriererea certificatului/extrasului de deces şi eliberarea certificatului românesc”.

Dacă este dată la un notar din străinătate, aceasta trebuie să conţină apostila Convenţiei de la Haga, sau supralegalizare, după caz);

In situatia in se prezinta extras multilingv de deces, corespunzator formularului prevazut de Conventia nr. 16 de la Viena din 8 septembrie 1976, acesta este acceptat fara traducere, legalizare sau fara o formatitate echivalenta. Traducerea, procura, declaraţia cu pivire la numele de familie dupa casatorie, declaraţia că nu s-a mai solicitat transcrierea/înscrierea certificatului autentificate de un notar public din străinătate vor fi apostilate sau supralegalizate în conformitate cu cele descrise la pct. b. Pentru situaţiile în care, la depunerea cererii de transcriere a certificatului/ extrasului procurat din străinătate, se stabileşte că au intervenit modificări la numele şi/sau prenumele titularului actului, faţă de documentele ce însoţesc cererea de transcriere, se solicită documentele necesare clarificării neconcordanţelor privind numele şi/sau prenumele. În situaţia în care se stabileşte că în certificatul sau extrasul eliberat de autorităţile străine au fost înscrise date care sunt în neconcordanţă cu cele înscrise în registrele de stare civilă române şi R.N.E.P., transcrierea se va face după îndreptarea erorilor de către autorităţile străine emitente. Cererea pentru transcriere se depune şi se soluţionează după clarificarea neconcordanțelor.