HOTĂRÂREA NR. 62 / 2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru anul școlar 2020-2021 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15 aprilie 2021,

Având în vedere  :

             – Referat de aprobare nr. 68/25.03.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 10744/07.04.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor ce se acordă pentru anul școlar 2020-2021 elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat  din municipiul Toplița;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 62/2021;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 61/2021 privind bugetul general al municipiului Topliţa pe anul 2021 – capitol 65.02 ”Învățământ”, articol 59.01 ”burse” – suma de 276 mii lei (138 mii lei primită din sume defalcate din TVA  și 138 mii lei din sume complementare din venituri proprii);

Ținând cont de:

             – Legea nr. 1/2011 – legea educației naționale, modificată – art. 82, art. 105 alin. 2 lit. d;

             – HG nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 – 2021;

              – Ordin nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificat – art 4 alin. 2, art. 5;

             – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată ;

              – Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

             – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „d”, alin. (7) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :    

Art.1: Se aprobă acordarea pentru anul școlar 2020-2021 a unui număr total de 276  burse pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat  din municipiul Toplița, defalcat pe instituțiile de învățământ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Se aprobă cuantumul burselor, după cum urmează:

  1. Burse de merit – 100 lei / elev / lună;
  2. Burse de studiu – 100 lei / elev / lună;
  3. Burse de ajutor social – 100 lei / elev / lună;
  4. Burse de performanță – 100 lei / elev / lună.

Art.3: Bursele se acordă de către instituțiile de învățământ, în limita fondurilor aprobate și repartizate de către autoritatea publică locală.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Direcţia buget finanţe  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului şi instituțiile de învățământ din municipiul Topliţa.

Art.5: Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Direcției buget – finanțe, instituțiilor de învățământ din municipiul Toplița prin grija direcţiei buget-finanţe şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro .

                                                            Topliţa, la 15.04.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM         SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut