HOTĂRÂREA NR. 64 / 2021 privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 15,90 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Partidul Național Liberal – Filiala Harghita

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021;

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 61/23.03.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 10045/31.03.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință,  în suprafață de 15,90 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația  sediu pentru partidul politic  Partidul Național Liberal – Filiala Harghita;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 65/2021;

            – Solicitarea Partidul Național Liberal – Filiala Harghita nr. 5/08.03.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 7021/10.03.2021;

            – Procesul verbal al comisiei de analiză constituită la nivelul municipiului  Toplița ;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și modificată – art. 26 – 27;

            – Legea nr. 114/1996  – legea locuinței, republicată și modificată ;

            – HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

            – HG nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 1777 și următoarele;

            –  art. 108,  art. 286, art. 287  lit.b, art. 297 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

          –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă atribuirea prin închiriere, fără licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință în suprafață de 15,90 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 51784 Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Partidul Național Liberal – Filiala Harghita, conform planului de situație anexat prezentei.

            Art.2:  (1) Durata închirierii este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul  de voință al ambelor părți.

                         (2) Se stabilește chiria în sumă de 46,75 lei / lună, calculată conform prevederilor HG nr. 310/2007.

                         (3) Plata cheltuielilor privind utilitățile aferente spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă a  locatarului.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității,  prin  Biroul spațiul locativ, Compartimentul casa de cultură și cinematograful ”Călimani”,  Serviciul impozite- taxe locale, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, solicitantului şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  15.04.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut