HOTĂRÂREA NR. 67 / 2021 privind prelungirea duratei contractului nr. 7859/05.07.2011 având ca obiect teren în suprafaţă de 20 mp., situat în Municipiul Toplita, str. Sportivilor, piața de zi – bazar – încheiat cu AF CAZAC S

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021;

Având în vedere următoarele :

             – Referat de aprobare nr. 65/23.03.2021;

            – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10681/06.04.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind prelungirea  duratei contractului  nr. 7859/05.07.2011avâns ca obiect teren în suprafaţă de 20 mp., situat în Municipiul Toplita, str. Sportivilor, piața de zi – bazar  –  încheiat cu  AF CAZAC S;

             – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 68/2021;

– Prevederile Cap. III art. 2 alin. 2 din contractul nr. 7859/05.07.2011, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2011;

– Art. 871-873 coroborate cu art. 6 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            – Titlul V, Cap.1 – art. 108, lit.”b”, art. 286, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b , art. 327 alin. 2 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            – Cererea de prelungire a contractului depusă de solicitant și înregistrat sub nr. 5394/24.02.2021;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

          –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a duratei contractului nr. 7859/05.07.2011  încheiat cu  AF CAZAC S pe o perioadă de 5 ani, începând cu data scadentă a contractului, respectiv 30.06.2021.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr. 7859/05.07.2011  rămân în vigoare şi aplicabile.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Direcţia urbanism, Direcţia buget-finanţe, Serviciul impozite- taxe locale, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  15.04.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut