HOTĂRÂREA NR. 69 / 2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de catre S.C. VLAD-C FUNERAR S.R.L.

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.04.2021 ,

Având în vedere  :

            –  Cererea S.C. VLAD – C FUNERAR S.R.L. inregistrata la Primaria Municipiului Toplita sub nr. 8853/ 24.03.2021 prin care se solicita avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare precum si documentele anexate acesteia .

             – Referat de aprobare nr. 67/ 25.03.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 10739/07.04.2021;

            – Proiect de hotărâre privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de catre S.C. VLAD-C FUNERAR S.R.L.

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 70/2021;

Ținând cont de:

             – Art. 25 – 27 din Legea nr. 102 /2014 privind cimitirele, crematoriile umane si serviciile funerare , actualizata

           – Art. 7 alin. 1, art. 9, art. 12 alin. 4 coroborat cu art. 47  din Anexa la H.G. nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice si sanitare privind serviciile funerare, inhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea si reinhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum si criteriile profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca prestatorii de servicii funerare si nivelul fondului de garantare.

         – O.M.S. nr. 1532/2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr.741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare;

         – Legea  bugetului de stat nr. 15/2021;

        –  Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2015 privind aprobarea regulamentului de organizare si desfasurare a serviciilor efectuate cu vehicule special destinate serviciilor funerare in Mun. Toplita de catre persoane fizice / juridice autorizate, prestatori de servicii .

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi alin. (14 ) si art.  139  alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

  

Art.1: Se acorda avizul Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de catre S.C. VLAD-C FUNERAR S.R.L. pana la data de  16.03.2022, data expirarii

,,politei de asigurare”, cu posibilitatea prelungirii.

 

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului prin: Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului .

 

Art.3:  Prezenta se comunică : Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului Municipiului Toplita, Serviciul Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara, S.C. VLAD-C FUNERAR S.R.L., prin grija Serviciului Agricol Cadastru Gospodarire Paduri si Pasuni, Autoritatea de Autorizare si Piata Agroalimentara  şi se afişează pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro

                                                            Topliţa, la 15.04.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut