HOTĂRÂREA NR. 68 / 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2001 referitoare la atribuirea a trei amplasamente în intravilanul orașului Toplița, din proprietatea privată a localității, în vederea realizării unor construcții de locuințe pentru tineret

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021;

Având în vedere :

             – Referat de aprobare nr. 66/23.03.2021;

             – Raportul de specialitate nr. 10712/06.04.2021, din care rezultă necesitatea revocării dreptului de folosință gratuită acordată ANL asupra suprafeței de 1600 mp acordată conform art. 1 lit. b din HCL nr. 94/2001;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2001 referitoare la atribuirea a trei amplasamente în intravilanul orașului Toplița, din proprietatea privată a localității, în vederea realizării unor construcții de locuințe pentru tineret;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 69/2021;

            – Adresa Agenției Naționale pentru Locuințe nr. 10894/2020 și răspunsul Primăriei municipiului Toplița către nr. ad. 11056/22.06.2020;

            – Adresa Agenției Naționale pentru Locuințe – Direcția Construcții Locuințe nr. 4093/23.02.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 5745/01.03.2021;

            – Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2001 referitoare la atribuirea a trei amplasamente în intravilanul orașului Toplița, din proprietatea privată a localității, în vederea realizării unor construcții de locuințe pentru tineret;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată și modificată – art. 2 alin. 12;

            – HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare –  art. 108 lit. d, art. 286, art. 287  lit. b, art. 297 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

           –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „b” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.I: Se aprobă revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit acordat Agenției Naționale pentru Locuințe pentru o suprafață de teren de 1600 mp. situată în municipiul Toplița, str. Victor Babeș nr. 16, drept urmare se  modifică Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2001, astfel:

 

Art. 1 va avea următorul cuprins:

” Art.1: Aprobă atribuirea din domeniul privat al orașului Toplița a trei amplasamente situate în orașul Toplița, în vederea construirii de locuințe   cu chirie pentru tineret, după cum urmează:

  1. Suprafața de 350 mp. situată în orașul Toplița, str. Sportivilor și identificată în CF nr. 5320 Toplița, nr. top. 870/1/3/2, 870/2/2 și 870/3/1/2;
  2. Suprafața de 400 mp. situată în orașul Toplița, str. Nicolae Bălcescu și identificată în CF nr. 1412 Toplița, nr. top. 739/4 și 740/2/4”.

            Art. 2 va avea următorul cuprins:

” Art.2: Aprobă transferul cu titlu gratuit prin protocol încheiat între Primăria municipiului Toplița și Agenția Națională pentru Locuințe București a celor două amplasamente în suprafață totală de 750 mp., proprietate privată a municipiului Toplița, conform extraselor CF nominalizate la art. 1, până la finalizarea obiectivelor de investiții.”

 

            Art. 3 va avea următorul cuprins:

” Art.3: Lucrările tehnico-edilitare conexe celor două obiective de investiții se vor efectua corelat cu programul de realizare și de punere în funcțiune a locuințelor și sunt în sarcina autorității publice locale.”

 Art.II: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității, prin Biroul spațiul locativ, Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului și Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.III: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. II, Agenției Naționale pentru Locuințe București şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  15.04.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut