HOTĂRÂREA NR. 87/2021 privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2021”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,

            Având în vedere:

             Referatul de aprobare nr. 84/22.04.2021,

            Raportul de specialitate nr. 13317/28.04.2021,

           Anunțul public nr. 13319/28.04.2021 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională;

            Procesul verbal nr. 15430/19.05.2021 încheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului de hotărâre;

            Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2021”;

            Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 88/2021;

            În conformitate cu :

            – Legea nr. 69/2000 al educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare –  art. 69;

            – Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările și modificările ulterioare;

            – HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

            –  Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

            – Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;

            –  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

În baza prevederilor  Hotărârârii Consiliului Local  nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. f,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2021”, conform Anexei nr. 1.

            Art.2. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2021”,  conform Anexei nr. 2.

            Art.3. Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă care se va încheia în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2021”,  conform Anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă bugetul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2021” în sumă de 100.000 lei din capitolul 67.02.05.01, conform Hotărârârii nr. 61/2021 a Consiliului Local Toplița privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

Art.5. Se mandatează Primarul municipiului Toplița pentru numirea Comisiei de evaluare/selecție a proiectelor, conform legii, prin dispoziție.

            Art.6. Anexele nr. 1-3  fac parte integrantă din prezenta.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul investiții, achiziții, programe – proiecte, Compartimentul juridic şi Direcţia buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic  și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Toplița, la 27.05.2021.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER   – COMAN IONEL                                  CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut