HOTĂRÂREA NR. 86/2021 pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,

            Având în vedere :

            Referatul de aprobare nr.  82/21.04.2021,

            Raportul de specialitate nr. 13134/27.04.2021 al administratorului public,

            Anunțul public nr. 13138/27.04.2021;

            Proces verbal nr. 15103/17.05.2021 încheiat în urma dezbaterii publice;

            Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021;

            Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 87/2021;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

            OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare – art. 12 , art. 12;

            Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare – art. 123 și 213;

            Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

             Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 14 alin. 4, art. 25 lit. f),

             Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița nr.   61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 – 67.02.03.06, subcapitolul 59.11  suma de 100.000 lei;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. e,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1.            – Se aprobă derularea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021 cu un buget de 100.000 lei din capitolul 67.02.03.06, subcapitolul 59.11 al bugetului municipiului Toplița, potrivit Descrierii programului, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta.

Art. 2.            – Se aprobă Ghidul solicitantului privind procedura sistemului de finanţare nerambursabilă din bugetul municipiului Toplița a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta.

Art. 3.            – Se aprobă  Anunțul de participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2021, cuprins în Anexa nr. 2.1,

Contractul de finanțare nerambursabilă – model, cuprins în Anexa nr. 2.2, care fac parte integrantă din prezenta.

Art.4. – (1) Se numește comisia de selecție a ofertelor culturale, după cum urmează:

  1. Hosszu Gabriela – Consilier Cabinet Primar – Secretariat – Președinte
  2. Kalapacs Zita – Consilier principal Biroul achiziții, investiții, proiecte – Secretar
  3. Țăran Paraschiva – Consilier superior – Direcția buget-finanțe – Membru
  4. Negrea Alin Gheorghe – Consilier local – Membru
  5. Nistea Floarea – Profesor – Membru
  6. Macarie Viorica – Profesor în învățământul Primar – Membru
  7. Cziriak Karoly – Președinte Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület”- Membru.

              (2) Se numește comisia de soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei , după cum urmează:

  1. Pușcaș Andrea – Consilier superior Biroul achiziții, investiții, proiecte – Președinte
  2. Jr. Oniga Simion – Serviciul impozite și taxe – Secretar
  3. Șandru Ilie – Profesor pensionar – Membru .

(3) Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică numai după încheierea sesiunii de selecție.

Art.5. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul achiziții, investiții, proiecte, Direcţia buget-finanțe și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.6. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Toplița, la 27.05.2021.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER – COMAN IONEL                                CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut