HOTĂRÂREA NR. 88/2021 privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița”, pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27 mai 2021,

            Având în vedere:

             Referatul de aprobare nr. 85 / 22.04.2021,

            Raportul de specialitate nr. 13341/28.04.2021

            Anunțul public nr. 13342/28.04.2021;

            Procesul verbal nr. 15444/19.05.2021 încheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului de hotărâre;

            Proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița”, pe anul 2021;

            Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 89/2021;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,

          Legea tinerilor nr. 350/2006 cu modificările şi completările ulterioare – art. 3, art. 20, art. 22 și art. 28;

            Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare – art. 123 și 213;

            Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

             Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 25 lit. f),

             Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița nr.   61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 – capitol 67.02.05.02 – articol 59.11 suma de 100.000 lei;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. e,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă „Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița” pe anul 2021, conform descrierii prezentate în Anexa nr. 1.

            Art.2. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul „Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița”,  conform Anexei nr. 2.

            Art.3. Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă care se va încheia în cadrul „Programul anual de finanţare a activităţilor de tineret din municipiul Toplița”,  conform Anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă bugetul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2021” în sumă de 100.000 lei din capitolul 67.02.05.02 articol 59.11 ”asociații și fundații”, conform Hotărârârii nr. 61/2021 a Consiliului Local Toplița privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024.

Art.5. Se mandatează Primarul municipiului Toplița pentru numirea Comisiei de evaluare/selecție a proiectelor, conform legii, prin dispoziție.

            Art.6. Anexele nr. 1-3  fac parte integrantă din prezenta.

            Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia buget-finanțe, Compartimentul juridic și biroul investiții, achiziții, proiecte-programe dincadrul Primăriei municipiului Toplița.

            Art.8.  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic – arhivă și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Toplița, la 27.05.2021.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER    – COMAN IONEL                                 CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut