HOTĂRÂREA NR. 28 / 2021 privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1

ROMÂNIA
JUDEŢUL Harghita
CONSILIUL LOCAL Topliţa

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 28 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA  NR.  28 / 2021
privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 28.01.2021,

Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 28 /  25.01.2021;
– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  2105 / 25.01.2021;
– Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 28/2021;
–  Procesul verbal ale comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:
–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin.(1), alin.(1^1), alin.(1^2) și alin.(1^3);
– H.G.nr.962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – Anexa nr.11 si art.14, alin.(7) și alin.(8) lit. d  ;
–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

In urma discutiilor din cadrul sedintei,
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit.e si q, alin. (8) lit. b  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă propunerile de „Criterii – cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa”, conform anexei nr.1, la prezenta hotărâre.

Art.2:Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:
–        directorul executiv direcţia buget – finanţe;
–        responsabilul cu administrarea şi gestionarea fondului locativ al municipiului Topliţa;
–        comisia de analiză a cererilor/solicitărilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Toplița;

Art.3 :  Cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr.110/2016 se revocă.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Lucrarilor Publice Dezvoltării  şi Administraţiei , Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, ceșor de la art 2 şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut