Ședință extraordinară – Proces verbal nr. 3/15.02.2021

PROCES  – VERBAL

Nr.  3/15.02.2021

               Încheiat azi 15 Februarie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.

            Ing. OLARIU DUMITRU – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art. 133, alin.(2), lit.”a”, art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(3) și alin.(4), art. 135, art.155 alin.(1), lit.”b” și alin. (3), lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Supune la vot ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al municipiului Toplița pe care sunt incluse 4 proiecte de hotărâri, care este aprobată în unanimitate de voturi de către Consiliul Local al municipiului Toplița.

Se face apelul nominal şi constată că sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 validaţi, lipsând motivat următorii consilieri: Ferencz Vlăduț Ionel și Vodă Marc Ioan Andrei.

În continuare are cuvântul dna. consilier Borș Andra Ramona – președintele ședinței.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a destinației

imobilului  înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3 reprezentând Internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – Centru de vaccinare împotriva COVID-19.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 29/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 30/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – precizează faptul că sunt foarte multe inexactități, de exemplu, la ambulatoriu, la acoperiș, tencuiala exterioară toate aceste aspecte trebuie corectate. Cum se explică faptul că proiectul de hotărâre este semnat de către noul primar, iar nota de constatare de către vechiul primar, eu cred că ar trebui să modificăm și acest lucru, trebuie avut grijă ca salariații Primăriei să nu vină cu documentații neterminate și făcute în grabă, noi trebuie să aprobăm foarte repede și sunt foarte urgente.

Dna Pușcaș Andrea – explică Consiliului Local, următoarele: așa cum am discutat înainte de ședință aceste materialele se vor îndrepta referitor la tabla ondulată și netedă la fel și la racordul de gaze se vor modifica statutul lor. Referitor unde ați găsit Platon Stelu în documentație, dacă vă uitați este o documentație aprobată în anul 2018 și de aceea poartă numele și semnătura vechiului primar, nu este o documentație actuală, pe documentația actuală este numele și semnătura actualului primar, în mape este ceea inițială.

Dna. consilier Pop Daniela Lenuța – face precizarea că, la instalații sunt prevăzute: instalații electrice, de apă,  conform Legii nr.319 ar trebui prevăzute și instalații pentru detectoare de fum.

Dna Pușcaș Andrea – răspunde dnei consilier Pop: sunt prevăzute toate așa cum sunt cerute de către ISU pentru autorizare, nu s-a omis nimic din punctul acesta de vedere pe partea aceasta de instalații.

Dl. consilier Coman Ionel – având în vedere unele modificări care au apărut în carul proiectului mai este timp ca dna. Pușcaș să meargă la Spital să mai discute cu actuala conducere să corecteze/perfecteze proiectul?

Dna. consilier Borș Andra Ramona – precizează faptul că, am putea vota proiectul cu amendamentului dlui. consilier Szabo, iar în continuare răspunde de proiect dna. Pușcaș.

Dl. consilier Szabo Coloman Emeric – ar fi bine să avem un aviz din partea specialiștilor de la Spital pentru că noi nu ne pricepem acolo și nu avem nici o semnătură a specialiștilor.

Dna. consilier Mare Gabriela Laura – informează Consiliul Local, următoarele: acest proiect a fost început în anul 2018 și când a început proiectul fiecare medic de pe cabinetul respectiv a făcut o listă cu dotările necesare, pe aceea listă s-au ales dotările esențiale, dacă era să punem toate dotările cerute de fiecare medic dotările erau mult mai mari, având în vedere faptul că a trebuit să ne încadrăm într-o anumită sumă pentru fiecare cabinet ca să fie un pic de egalitate și nu cred că este necesar să se dea aviz în scris.

Dna Pușcaș Andrea – răspunde: avem acordul unității sanitare referitor la tipul de proiect, la lista de dotări, la echipamente, la lucrări și tot ce se va face și se va implementa prin acest proiect, există acordul unității sanitare. Este un document premergător proiectului tehnic unde se vor detalia toate lucrările și intervențiile pe care le vom face, inclusiv achiziția dotărilor cu fișe tehnice, nu este un document final de proiectare, este premergător.

           Nemaifiind alt discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 31/2021.

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița prin majorare cu suma de 2245,88 mii lei.

           Nefiind obiecțiuni, se supune la vot proiectul de hotărâre, Consiliul Local aprobă proiectul cu  votul a 15 consilieri  şi adoptă Hotărârea nr. 32/2021.

            Următorul președinte de ședință este dna. consilier Borș Andra Ramona.

           Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, dna. consilier Borș Andra Ramona mulţumeşte pentru participarea la şedinţă şi declară lucrările acestei şedinţe închise.

Anexăm în original CD cu înregistrarea şedinţei Consiliului Local al municipiului Topliţa din data de 15.02.2021.

Topliţa, la 15.02.2021.

          PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          SECRETAR GENERAL UAT,                          CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut