HOTĂRÂREA NR. 29 / 2021 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3 – parter, reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de vaccinare împotriva COVID-19

HOTĂRÂREA  NR.  29 / 2021

privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului  înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3  – parter, reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de vaccinare împotriva COVID-19

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară din data de 15 februarie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 34 / 09.02.2021;

–  Raportul de specialitate  al administratorului public nr. 3812/09.02.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului  înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3 reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de vaccinare;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 29/2021;

– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 2507/08.02.2021., înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 3714/09.02.2021;

– Extras CF nr. 51536 Toplița;

– Proces verbalde predare-primire imobil , încheiat în baza HCL nr. 175/2020 privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Colegiului Național Mihai Eminescu Toplița,  asupra bunului imobil teren în suprafață de 451 mp. și construcția aferentă – corpul C3, identificat conform C.F. 51536 Toplița , situat în str. Ștefan cel Mare nr. 15 și revenirea în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița ca bun aparținând domeniului public al Municipiului Toplița;

Ținând cont de:

–  HG  nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată;

– HG nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– HG nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, modificată – art. 2;

– Ordin comun nr. 2171/181/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, modificat prin Ordin comun nr.

10/11/M.15/47/2021 – pct. VII – pct. 1 lit. b din Anexă;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;

– OUG nr. 57/2019 – codul administrativ, modificată – art. 108, art. 285, art. 286 alin. 1 și 4;

– Legea nr. 287/2009 – codul civil, republicată și modificată – art. 860;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședfinței.

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c și d, alin. (7) lit. c, art. 139 alin (3) lit. g, coroborat cu art.5 lit. cc, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : (1) Se aprobă schimbarea temporară a destinației imobilului – construcție în suprafață de 451 mp., înscris CF nr. 51536 Toplița – nr. cadastral 51536-C3 – parter, aflat în domeniul public al municipiului Toplița, reprezentând internat  în structură medicală – centru de vaccinare împotriva COVID-19.

(2) Imobilul a cărui destinație se schimbă se identifică ca fiind parterul construcției C3 din CF nr. 51536, compus din 2 garsoniere, 1 hol, 1 casa scării, 3 laboratoare, 3 magazii, 1 grup social.

(3) Cele dispuse la alin. 1 încetează odată cu încheierea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul municipiului Toplița.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: administratorul public și responsabilul cu administrarea domeniului public și privat din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului al  Primăriei municipiului Toplița.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, administratorului public, responsabilului cu administrarea domeniului public și privat din cadrul Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului al Primăriei municipiului Toplița şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 15.02.2021.

     PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

    Consilier local – BORȘ ANDRA RAMONA        SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut