HOTǍRÂREA NR. 27/2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație , pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexei

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 27 / 28 Ianuarie 2021

HOTǍRÂREA NR. 27/2021
privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație , pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexei

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de  28.01.2021;

Având în vedere :
– Referatul de aprobare  nr. 27/22.01.2021;
– Proiectul de hotarare privind privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație , pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexelor nr. 1 și nr. 2;
– Raportul de specialitate nr.  1862/22.01.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor ;
– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.  27/2021 ;
– Contractul de administrare nr. 15/2013 incheiat intre DS Harghita si municipiul Toplita.
– Contractul de Servicii Silvice nr. 310/2017, incheiat intre DS Harghita si municipiul Toplita.
– Contractul de Prestații Silvice nr. 462/08.01.2021 încheiat între Ocolul Silviv Toplița și Primăria municipiului Toplița;
– Amenajamentele silvice întocmite pentru suprafețele de pădure, proprietate a municipiului Toplita
–  APV-urile nr. : 1715; 1859; 1866; 1867; 2179; 2163; 2162; 2122; 2144; 2150; 2153; 2154; 2155; 2156; 2158; 2159; 2175; 2176; 2177; 2151; 2067; 2068; 2180; 2148; 2139; 2149; 2173; 2035; 2141; 2143; 170; 326; 265; 333; 334; 335; 10378; 10427; 10428; 10430; 10435; 10436; 10437; 10438; 10439; 10440; 10441; 10442; 10443; 10444; 10445; 10448; 10449; 10450; 10451; 10452; 10453,  înaintate de Ocolul Silvic Toplița;

Tinand cont de :
–  Legea nr. 46/2008- Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
– OUG nr. 57/2019- Codul administrative- art. 286 si art. 287
–  HG  nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, modificată – art.1 lit.”q”, art.13, art. 19 alin. (1) lit. ”b”, art. 20 alin. (5) din anexă;
–  HCL a municipiului Toplita nr 168/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica si privata ,  precum si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita, administrata  de Consiliul Local al municipiului Toplita – art. 1 lit.”p”, art. 11, art. 17 alin. 1 lit. ”b”, art. 18 alin. (4)
–  HCL a municipiului Toplita nr. 94/2019 privind aprobarea  modificarii si completarii HCL nr. 168/2017- privind aprobarea REGULAMENTULUI   de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, proprietate a municipiului Toplita- administrata de Consiliul Local- conform anexei ;
–   HCL a municipiului Toplita nr. 187 /2020 privind aprobarea  menținerii prețurilor  de referintață pentru anul de producție 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinad municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobat prin HCL nr. 181/2019 ;
–   HCL a municipiului Toplita nr. 180/2020  privind aprobarea repartizarii pe destinatii a volumului de masa lemnoasa,  proprietate a municipiului Toplita si administrata de Consiliul Local Toplita, ce urmeaza a fi pus in valoare in anul 2021, conform anexei.
– Hotararea Consiliului Local a municipiului Toplita nr. 154/2012- privind aprobarea Statului U.A.T. Toplita
– Cartea Europeana a Autonomiei Locale adoptata la Strasbourg, ratificata prin Legea 199/1997
– Legea nr. 24/2000, republicata, privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative
– Legea nr. 52/2003- republicata, privind transparent decizionala in administratia publica;

În urma discuţiilor din cadrul şedinţei,
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.1şi 2, lit.c si d, alin..6,lit.a si lit.b, alin. 7  lit.r, art.139  alin 1, alin.3 lit.g  coroborat cu art. 5 lit.cc, art.196 alin.1 lit.a , art.198, art.199 si art.197 alin.1 din OUG nr. 57/2019- Codul Administrativ

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1:  Se aprobă  preturile de pornire la licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației, în scopul valorificării – conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:  Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează : primarul municipiului Toplita prin  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor din cadrul Primariei municipiului Toplita;  Directia buget finante din cadrul Primariei municipiului Toplita, Ocolul Silvic Toplita.

Art.3:  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarul municipiului, celor mentionaţi la art.2, Ocolului Silvic Toplita prin grija Serviciului Agricol, Cadstru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor din cadrul primariei municipiului Toplita  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi postare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut