HOTĂRÂREA NR. 25 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Toplița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 25 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 25 / 2021
privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Toplița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Călimani-Giurgeu

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021.
Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 21/19.01.2021;
– Raportul de specialitate nr. 1797/21.01.2021.;
– Proiectul de hotărâre privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 177/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Toplița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 25/2021;
– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 628/12.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 1515/19.01.2021;
– HCL nr. 46/2013 privind aprobarea participării municipiului Topliţa prin Consiliul Local al municipiului Topliţa, în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Călimani Giurgeu, modificată;
În conformitate cu prevederile:
– OUG nr. 57/2019 – codul administrativ, modificată – art. 132;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;
– HCL nr.154/2012 aprobarea UAT a municipiului Topliţa;
– Legea nr.24/2000 tehnica legislativă, republicată și actualizată;
– Legea nr.199/1997 – Carta Europeană a Autonomiei Locale;
În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 91, art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. e, alin. 7 lit c , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a, art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 :  Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 177/2020 se revocă.
Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul public din cadrul Primăriei municipiului Toplița.
Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică  Primarului municipiului Topliţa, Administratorului public,  Serviciului Resurse umane, Consiliului Judeţean Harghita, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi se afişează pe pagina web a instituţiei.
Topliţa  la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut