HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021 privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 26 / 8 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 26 / 2021
privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021.
Având în vedere :
– Referatul de aprobare nr. 26/19.01.2021;
– Raportul de specialitate nr. 1825/21.01.2021.;
– Proiectul de hotărâre privind revocare Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2013 prin care s-a desemnat reprezentantul municipiului Toplița în  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem integrat de management al deşeurilor ”Harghita”;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 26/2021;
– Hotărârea Consililui Local nr. 106/2007 privind aprobarea proiectului actului constitutiv şi a proiectului statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru implementarea proiectului “Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţele Harghita şi Covasna”;

În conformitate cu prevederile:
– OUG nr. 57/2019 – codul administrativ, modificată – art. 132;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;
– HCL nr.154/2012 aprobarea UAT a municipiului Topliţa;
– Legea nr.24/2000 tehnica legislativă, republicată și actualizată;
– Legea nr.199/1997 – Carta Europeană a Autonomiei Locale;
În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 91, art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. e, alin. 7 lit c , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a, art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, actualizată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 :  Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 137/2013 se revocă.
Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul public din cadrul Primăriei municipiului Toplița.
Art. 3 : Prezenta hotărâre se comunică  Primarului municipiului Topliţa, Administratorului public,  Serviciului Resurse umane, Consiliului Judeţean Harghita, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Călimani-Giurgeu precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita şi se afişează pe pagina web a instituţiei.
Topliţa  la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut