HOTĂRÂREA NR. 24 / 2021 privind îndreptarea erorii materiale prin modificarea Hotărârilor de Consiliu local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 24 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 24 / 2021
privind îndreptarea erorii materiale prin  modificarea Hotărârilor de Consiliu local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021,
– Referat de aprobare nr. 19/19.01.2021;
– Raportul de specialitate nr. 1678/20.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale prin  modificarea Hotărârilor de Consiliu local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 24/2021;
– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 628/12.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 1515/19.01.2021;

–  Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările  ulterioare;
–  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
–  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
–  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1)  şi 139  alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: În vederea îndreptării erorii materiale, art. 1 al Hotărârilor Consiliului Local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020 se modifică prin schimbarea sintagmei ”… aprobarea prelungirii  duratei dreptului de folosință  a contractului…” cu sintagma ”… aprobarea prelungirii  duratei dreptului de concesiune  a contractului…”.

Art.2: Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 146/2020, 156/2020, 157/2020, 158/2020, 159/2020, 160/2020, 161/2020, 162/2020, 163/2020 și nr. 164/2020 rămân neschimbate şi aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității, prin Direcţia urbanism din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

Topliţa la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut