HOTĂRÂREA NR. 23/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 referitoare la aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40,9 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa – camera 211 (două încăperi), situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii Biroului Parlamentar – Deputat Bende Sándor, pe durata mandatului din legislatura 2020-2024, începând cu data de 01.01.2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 23 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR.  23/2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 referitoare la aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40,9 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa – camera 211 (două încăperi), situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii Biroului Parlamentar – Deputat Bende Sándor, pe durata mandatului din legislatura 2020-2024, începând cu data de 01.01.2021

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;

–  Referat de aprobare nr. 20/19.01.2021;
–  Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1796/21.01.2021;
– Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 referitoare la aprobarea închirierii, fără licitaţie publică, a suprafeţei de 40,9 mp. din incinta sediului Consiliului Local – Primăriei municipiului Topliţa – camera 211 (două încăperi), situată la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14 pentru desfăşurarea activităţii Biroului Parlamentar – Deputat Bende Sándor, pe durata mandatului din legislatura 2020-2024, începând cu data de 01.01.2021.
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 23/2021;
– Adresa Instituției Prefectului – județul Harghita nr. 628/12.01.2021, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 1515/19.01.2021;

–  Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;
– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1)  şi 139  alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Preambulul Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 se rectifică în sensul că ” Art. 108 lit.c, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. ”b”, cap. III din Legea nr. 287/2009 – codul civil, republicată și modificată” se înlocuiește cu ”Art. 108 lit.c, art. 286 alin. (4), art. 287 lit. ”b”, cap. III din OUG nr. 57/2019 – codul administrativ, modificată”.
Art.2: Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 178/2020 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.2:  Se aprobă chiria aferentă spaţiului menţionat la art. 1 în sumă de 2 Euro/mp/lună.”
Art.3:  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin direcţia de urbansim din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.
Art.4: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web a instituţiei – www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut