HOTĂRÂRE Nr. 22 / 2021 privind aprobarea prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 22 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂRE Nr. 22 / 2021
privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere  prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2

Consiliul Local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  28.01.2021.

Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. 25 / 19.01.2021;
– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1739 / 21.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere  prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1, și bl.1C, sc. 2;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 22/2021;
–  Cererile chiriașilor  prin care solicită prelungirea   contractelor de închiriere;
–  Procesul verbal ale comisiei  sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;
Ținând cont de:
–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare – art. 8 alin. 5;
– H.G. nr. 962/2001 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată – art. 15 alin. 14 din anexă;
–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă prelungirea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, situate în municipiul Topliţa, str. Izvoarelor, bl.1B, sc.1 şi bl.1C,sc.2, pe o perioadă de un an, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 :Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea actelor adiţionale la contractele iniţiale de închiriere.
Art.3: Cu aducere la îndeplinireaprevederilor prezentei hotărâri se însărcineazăprimarul municipiului Topliţa prin:
–        serviciul impozite și taxe;
–        compartimentul spațiu  locativ;
Art.4 :Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art.3, chiriaşilor înscrişi în anexă, prin grija compartimentului spațiul locativ şi se aduce la cunoştinţă prin  publicare pe pagina web a municipiului.
Topliţa la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut