HOTĂRÂRE Nr. 21 / 2021 privind modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 21 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂRE Nr. 21 / 2021
privind  modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare

Consiliul local al municipului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.
Având în vedere:
–        Referatul de aprobare nr. 24 / 19.01.2021
–        Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 1743 / 21.01.2021 ;
–        Proiectul de hotărâre privind  modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare ;
–        Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 21/2021;
Ținând cont de :
– Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 3519/29.07.2020, privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2020, în vederea vânzării locuinţelor construite de către ANL prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;
–  Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe –  republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Anexa nr.16 la  Hotărârea  Guvernului  nr. 962/2001  privind  aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare  a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
–  Legea nr.24/2000 –republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;
–   Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;
–  Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Partea V – Titlul I –  Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
–  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În urma discuţiilor avute în cadrul şedinţei:
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1 : Se aprobă modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale începând cu 01.02.2020, pentru chiriaşii din locuinţele ANL, în urma recalculării chiriei lunare în baza Ordinului nr. 3519/29.07.2020 privind valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2020 care este de 2.996,00 lei și actualizarea acesteia cu rata inflației pentru anul 2020, comunicată de către Institutul Național de Statistică.

Art.2 : Se aprobă modelul de calcul al chiriei conform Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, în baza valorii de înlocuire a construcției ce reprezintă suprafața construită pe locuință, definită conform prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 multiplicată cu valoarea de înlocuire pe metru pătrat, stabilită prin Ordinul nr.3519/29.07.2020, după cum urmează:
– Pentru chiriaşii cu vârsta de până la 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conform tabelului de la cap.II lit.(a) și cap.III lit.(a) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.
– Pentru chiriaşii cu vârsta de peste 35 de ani, cuantumul chiriei lunare se va calcula conformtabelului de la cap.II lit.(b) și cap.III lit.(b) din anexa nr.16 la HG nr. 962/2001, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.152/1998.

Art.3: Nivelul maxim al chiriei, în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie realizat în ultimele 12 luni, nu va depăși cuantumul prevăzut la art.8 alin.(9^1) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru titularii contractelor de închiriere  care nu prezintă veniturile nete lunare pe membru de familie, chiria netă anuală se ponderează cu coeficienții prevăzuți la alin. (8) și (8^1), fără a se aplica coeficientul prevăzut la alin.(9) și prevederile alin.(9^1).

Art.4: Cu aducere la îndeplinireaprevederilor prezentei hotărâri se însărcineazăprimarul municipiului Topliţa  prin:
–         direcţia buget – finanţe;
–        compartimentul spațiu locativ;

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, celor de la art.4şi se aduce la cunoştinţă  prin  publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut