HOTĂRÂREA NR. 14/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 304 mp. teren, situat pe str. Măgura, înscris în CF nr. 50197 Topliţa , nr. cad. 50197 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren

 

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 14 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 14/2021
privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 , aprobarea preluării  și înscrierii  în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 304 mp. teren, situat pe str. Măgura, înscris în CF nr. 50197 Topliţa , nr. cad. 50197 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.

Având in vedere:
-Referatul  de aprobare  nr. 10/11.01.2021;
– Raportul de specialitate al direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 914/13.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 , aprobarea preluării  și înscrierii  în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 304 mp. teren, situat pe str. Măgura, înscris în CF nr. 50197 Topliţa , nr. cad. 50197 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren;
– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 14/2021;
– Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a numitilor Stoian Sabin și Moldovan Silvia, declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Vasilache Tamara sub  nr. 2104/17.12.2020,
-Extrasul de Carte Funciară nr. 50197 Toplița;

Tinand cont de prevederile:
–        Legii nr. 287/2009 Codul Civil, actualizată – art. 553 alin. 2, art. 562 alin. 2, art. 889 alin. 1 și alin. 2;
–        Ordinului ANCPI nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificată – art. 211;
–        Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
–        OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 286 alin.1 și alin. 4, art. 296 alin. 2 și alin. 7 , art. 354;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței ,
În temeiul art. 129 alin 1, alin. 2 lit. c si alin. 6 lit. c, art. 139 alin. 2, coroborat cu art. 5 lit. dd), art. 196, art. 196 alin1 lit. a, art. 197, art. 198, art. 199 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1: Se ia la cunoștință de către Consiliul Local al Municipiului Toplița,  Declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate a numitilor STOIAN SABIN și MOLDIOVAN SILVIA,  declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Vasilache Tamara sub  nr. 2104/17.12.2020,
prin care renunță la dreptul de proprietate asupra suprafeței de teren de 304 mp, imobil situat in str. Măgura, înscris în CF 50197 Toplița.
Art.2:  (1) Se aprobă preluarea și înscrierea imobilului – teren menționat la art.1 – în proprietatea privată a Municipiului Toplița, în administrarea operativă a Consiliului Local al Municipiului Toplița, având în vedere declaratia renunțării la dreptul de proprietate a numitilor STOIAN SABIN  și MOLDOVAN SILVIA, declaraţie autentificată de Biroul Individual Notarial Vasilache Tamara sub  nr. 2104/17.12.2020.
(2) Se dispune efectuarea formalităților necesare privind înscrierea dreptului de propietate în folosul Municipiului Toplița, acestea urmând a fi efectuate prin grija  Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.
Art.3:   (1) Se declară ca bun de interes public local imobilul teren în suprafață  de 304 mp. teren, situat în municipiul Toplița, str. Măgura,  preluat și înscris în domeniul privat al Municipiului Toplița.
(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița a imobilului teren în suprafață  de 304 mp. teren, situat în municipiul Toplița, str. Măgura,  cu destinația de drum.
Art.4:  Terenul in suprafata de 304 mp înscris în CF nr. 50197 Toplița nu este grevat de sarcini, excepție făcând dreptul de servitute de trecere instituit în favoarea imobilelor cu numărul cadastral 1948, 1949 și 1950,  așa cum rezultă din declarația de renunțare la dreptul de propietate autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 și extrasul de carte funciară 50197 Toplița .
Art.5: Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele privind solicitarea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate privată asupra imobilului menționat la art.1 în folosul Municipiului Toplița, precum și documentele privind trecerea respectivului bun imobil din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Toplița.
Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Toplița, prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Buget- Finanțe și Serviciul Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.
Art.7: Prezenta se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, Primarului Municipiului Toplița, Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului  cât și Direcției Buget- Finanțe, Serviciul Impozite și Taxe Locale și Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Toplița prin grija Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și se publică pe pagina de web a instituției.

Topliţa la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut