HOTĂRÂRE NR. 15/2021 privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului la nivelul U.A.T. Toplita

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 15 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂRE NR.  15/2021
privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului la nivelul U.A.T. Toplita

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.

Având în vedere următoarele:
-Referat de aprobare nr.11/12.01.2021;
– Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr. 1038/14.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 15/2021;

Ținând cont de prevederile:
– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și modificată –  art.130 – 132;
– Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
– Legea nr. 292/2011 Legea Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 3 alin. (2), art.9, art. 11, art. 15, art. 16, art.112, art. 129;
– Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, modificată;
– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) alin (2) lit. d,  alin. (7) lit. b, art.139 alin.3 lit. ”a” coroborat cu art. 5  lit. cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198 art.199 și art.197 alin.(1) alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă nivelul maxim la care se acordă prestațiile financiare excepționale, la nivelul salariului minim net pe economie aflat în plată la data depunerii cererii.
Art.2: Se aprobă condițiile de acordare a prestațiilor financiare  excepționale, conform anexei nr.1 la prezenta.
Art.3: Se aprobă metodologia de acordare a prestațiilor financiare  excepționale, conform anexei nr.2  la prezenta.
Art.4: Prestațiile financiare excepționale se acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinație în bugetul local al municipiului Toplița, prin dispoziție de primar.
Art.5: Se aprobă formularul de cerere privind acordarea prestațiilor financiare excepționale, conform anexei nr. 3 la prezenta.
Art.6: Anexele nr. 1 – 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:
–        Serviciul asistenţă socială din cadrul Direcției de Asistență Socială ;
–        Direcţia execuţie bugetară .
Art.8: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Direcţiei execuţie bugetară, Serviciului de asistenţă socială din cadrul Direcției de Asistență  Socială şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut