HOTĂRÂRE NR. 15/2021 privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului la nivelul U.A.T. Toplita

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 15 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂRE NR.  15/2021
privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului la nivelul U.A.T. Toplita

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.

Având în vedere următoarele:
-Referat de aprobare nr.11/12.01.2021;
– Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială nr. 1038/14.01.2021;
– Proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 15/2021;

Ținând cont de prevederile:
– Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată și modificată –  art.130 – 132;
– Ordinul nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
– Legea nr. 292/2011 Legea Asistenţei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 3 alin. (2), art.9, art. 11, art. 15, art. 16, art.112, art. 129;
– Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, modificată;
– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;
– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
– Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) alin (2) lit. d,  alin. (7) lit. b, art.139 alin.3 lit. ”a” coroborat cu art. 5  lit. cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198 art.199 și art.197 alin.(1) alin.(2) și alin.(4) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă nivelul maxim la care se acordă prestațiile financiare excepționale, la nivelul salariului minim net pe economie aflat în plată la data depunerii cererii.
Art.2: Se aprobă condițiile de acordare a prestațiilor financiare  excepționale, conform anexei nr.1 la prezenta.
Art.3: Se aprobă metodologia de acordare a prestațiilor financiare  excepționale, conform anexei nr.2  la prezenta.
Art.4: Prestațiile financiare excepționale se acordă în limita fondurilor prevăzute cu această destinație în bugetul local al municipiului Toplița, prin dispoziție de primar.
Art.5: Se aprobă formularul de cerere privind acordarea prestațiilor financiare excepționale, conform anexei nr. 3 la prezenta.
Art.6: Anexele nr. 1 – 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:
–        Serviciul asistenţă socială din cadrul Direcției de Asistență Socială ;
–        Direcţia execuţie bugetară .
Art.8: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Direcţiei execuţie bugetară, Serviciului de asistenţă socială din cadrul Direcției de Asistență  Socială şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut