HOTĂRÂREA NR. 16/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 16 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 16/2021
privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de                      28.01.2021;

Având în vedere următoarele:

– Referat de aprobare  nr. 13/12 01 2021;
–  Raport de specialitate nr. 1242/15.01.2021 al Direcției de Asistență Socială ;+
– Proiectul de hotărâre  privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social;
– Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr.              16/2021;
– Prevederile  art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare ;
– Prevederile art. 28 alin. (3) din HG  nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare ;
–  Legea nr. 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă , modificată ;
– HG nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 , modificată ;
– OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare  ;
– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– HCL nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
–  Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
– Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
In conformitate cu prevederile art.129 alin. (1) alin (2) lit.a si lit. d,  alin. (7) lit. b, art.139 alin.1 coroborat cu art.5  lit.ee ) , art.196 alin.(1) lit.a, art.198 art.199 și art.197 alin.(1) alin.(2) și alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi HG  nr. 50/2011 privind Normele metodologice de aplicare ale Legii nr. 416/2001, conform  anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: Direcția de Asistentă Socială,  Serviciul de gospodărie municipală şi  Serviciul parcuri şi zone verzi din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Direcției de Asistență Socială, Serviciului de gospodărie municipală, Serviciului parcuri şi zone verzi din cadrul Primăriei Topliţa,  se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa, precum şi la avizierul Primăriei municipiului Topliţa, prin grija Direcției de asistenţă socială.
Topliţa la, 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut