HOTĂRÂREA NR. 13 / 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa

 

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 13 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA  NR. 13 / 2021
privind modificarea  şi completarea  Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021.

Având în vedere:
–        Referatul de aprobare nr. 12/12.01.2021 ;
–        Raportul de specialitate nr. 1485/19.01.2021 ;
–        Proiectul de hotărâre privind modificarea  şi completarea  Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa;
–        Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 13/2021;

Ținând cont de:
–        Legea nr. 211/2011 privind regimul         deșeurilor, republicată și modificată;
–           Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a         deșeurilor de ambalaje, modificată;
–          O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu  modificările și completările ulterioare;
–          Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile – art. 1 alin. 3 și art. 4 alin. 3;
–        Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 155/2017 privind aprobarea reorganizării         serviciului de salubritate al municipiului Topliţa prin transformarea lui în Serviciul public de Salubrizare, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local;
–        Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2017 referitor la aprobarea Regulamentului         Serviciului Public de Salubrizare Topliţa, darea în administrare a prestării serviciului de salubrizare către Serviciul Public de Salubrizare Topliţa, precum şi a măsurilor adiacente  reorganizării acestuia în structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2019;
–         H.C.L. nr. 154/2012 Statutul Unității Administrativ-Teritoriale
–         Legea nr. 199/1997 Rectificarea Carta Europeană a autonomiei locale.
–       Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, rectificata prin Legea 199/1997
–       Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată și modificată,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul art. 129 alin.1 si alin. 2 lit. b si lit. d, art. 7 lit. n  , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit. ee,  art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , modificată

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 173/2017, modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 54/2018, nr. 118/2018 și nr. 144/2019, după cum urmează:

1.        Se modifică și se completează lit. ”b” al art. 14, care va avea următorul cuprins:
”Art. 14 (…)
b) deşeuri biodegradabile destinate compostării;”

2.   Se modifică și se completează alin. 2 al art. 17, care va avea următorul cuprins:
”Art. 17 (…)
(2) Fracţia biodegradabilă, compostabilă din deşeurile menajere şi similare va fi colectată, de către operator, separat în containere sau recipiente special destinate acestui scop şi vor fi transportate şi predate pe bază de contract către operatorii instalaţiilor de compostare și digestie anaerobă.”

3. Se modifică și se completează art. 19, care va avea următorul cuprins:
” ART. 19
(1) În funcţie de sistemul de colectare separată adoptat prin strategia de dezvoltare a serviciului public de salubrizare a localităţilor, colectarea în containere şi recipiente a deşeurilor menajere şi similare se realizează astfel:
a) deşeurile reziduale se colectează în recipiente de culoare gri/negru şi sunt de tip:
1. resturi de carne şi peşte, gătite sau proaspete;
2. resturi de produse lactate (lapte, smântână, brânză, iaurt, unt, frişcă);
3. ouă întregi;
4. grăsimi animale şi uleiuri vegetale (în cazul în care nu se colectează separat);
5. excremente ale animalelor de companie;
6. scutece/tampoane;
7. resturi vegetale din curte tratate cu pesticide;
8. lemn tratat sau vopsit;
9. conţinutul sacului de la aspirator;
10. mucuri de ţigări;
11. veselă din porţelan/sticlă spartă, geamuri sparte.
Nu trebuie să conțină: deșeuri biodegradabile (vegetale), deșeuri textile, pământ, nisip, pietriș, deșeuri D.E.E.E. și de baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.) uleiuri uzate.
b) deşeurile biodegradabile destinate compostării, se colectează în recipiente de culoare maro şi sunt de tip:
1. resturi de fructe şi de legume proaspete sau gătite, chiar dacă sunt mucegăite;
2. resturi de pâine, prăjituri,fursecuri, biscuiți, paste făinoase şi cereale;
3. zaţ de cafea/resturi de ceai, filtre de cafea și pliculețe de ceai;
4. condimente și alimente învechite
5. haine vechi din fibre naturale (lână, bumbac, mătase) mărunţite;
6. coji de ouă;
7. coji de nucă;
8. cenuşă de la sobe (când se arde numai lemn);
9. rumeguş, fân şi paie;
10. resturi vegetale din curte (frunze, crengi şi nuiele mărunţite, flori, știuleți de porumb și tulpina acestora);
11. plante de casă, iarbă verde sau uscată, paie;
12. bucăţi de lemn mărunţit;
13. ziare, hârtie, carton mărunţite, umede şi murdare.
14. cenușă provenită de la sobe și cazane care au folosit combustibil lemn de foc
15. defecații provenite de la animale ierbivore și păsări de curte
Operatorul de salubrizare va îndeplini toate cerințele , măsurile operaționale și tehnice privind activitatea de colectare, transport, stocare temporară și predare a deșeurilor biodegradabile destinate compostării  stabilite prin  Normele tehnice aferente Legii nr.181/2020
Se va încuraja transformarea deșeurilor biodegradabile generate în cadrul gospodăriilor,  acestea vor fi în compostate în gospodării. Primăria publică un ghid pentru realizarea compostului.
Pentru colectarea cât mai eficientă a deșeurilor biodegradabile destinate compostării din zona cartierelor de locuințe colective operatorul serviciului de salubrizare organizează periodic campanii de colectare, în special primăvara și toamna.
c) deşeurile reciclabile de tip hârtie şi carton, curate şi mărunţite, se colectează în recipiente de culoare albastră, sau în saci personalizați – toate tipurile de hârtie și carton -curate;
d) deşeurile reciclabile din material de tip plastic şi metal se colectează în recipiente de culoare galbenă sau în saci personalizați – toate tipurile de plastic, PET (fără capac și turtite), pungi, folie, flacoane și butelii de plastic, orice obiect din material plastic, cutiile Tetrapack, toate curate, spălate. Doze de aluminiu, cutii de conserve goale, alte metale – curate.
e) deşeurile reciclabile din material de tip sticlă albă/colorată se colectează, pe culori, în recipiente de culoare alb/verde sau în saci personalizați – butelii din sticlă, borcane , fără capace, nefiind permis amestecul sticlei cu deşeuri din materiale de tip porţelan/ceramică sau sticlă geam.

4. Se modifică și se completează lit. ”b” al alin. 1 din art. 21, care va avea următorul cuprins:
”Art. 21 (1) (…)
b) pentru deşeurile biodegradabile destinate compostării şi reziduale, o dată pe săptămână.”

5. Se modifică și se completează lit. ”b” al alin. 2 din art. 21, care va avea următorul cuprins:
”Art. 21 (2) (…)
b) pentru deşeurile biodegradabile destinate compostării şi reziduale:
1. zilnic, în perioada 1 aprilie – 30 septembrie, în zona centrală, de la sectorul alimentar, hoteluri, pieţe, spitale, grădiniţe şi creşe şi o dată la două zile în celelalte cazuri;
2. o dată la cel mult 3 zile, în perioada 1 octombrie – 31 martie.”

6.  Tabelul din Capitolul  VIII ”Contraventii in domeniul serviciului de salubrizare pentru utilizatori si cuantumul amenzilor aplicate” se modifică și se completează cu punctul 23, care va avea următorul cuprins:

23        Nerespectarea obligativității colectării separate a deșeurilor biodegradabile destinate compostării/digestiei anaerobe         400 – 800 lei        10.000 – 20.000 lei

Art.2: Ca urmare a modificărilor și completărilor reglementate, conform art.1 din prezenta hotărâre,  Regulamentul Serviciului de Salubrizare Toplița, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.173/2017 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.54/2018, Hotărârea Consiliului Local nr.118/2018 și Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2019, se va modifica și va avea forma și conținutul  anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Public de Salubrizare Toplița.

Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Serviciului Public de Salubrizare Toplița, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice prin grija Serviciului Public de Salubrizare Toplița şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut