HOTĂRÂREA NR. 11/2021 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

 

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 11 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR. 11/2020

privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în
Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021.

Având in vedere:
–        Referatul  de aprobare.  16/12.01.2021.
–        Raportul de specialitate nr. 1565/19.01.2021.
–        Proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în
Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa;
–        Adresa Spitalului municipal Toplița nr. 11901/15.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 46/04.01.2021;
–        Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița sub nr. 11/2021;

În temeiul prevederilor:
–                 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificări şi completări ulterioare – art. 187 alin. (1), (2) lit. b), alin. (5) , alin. (8), coroborat cu prevederile art. 187 alin. (13);
–                – Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificări şi completări – art. 88 alin. 1 lit. ”d”, alin. 11;
– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;
– HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;
– Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;
-Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1, alin. 2 lit.d, alin. 7 lit. c, art. 139 alin. 1  coroborat cu art. 5 lit. ee, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

Art.1: (1) Se acordă mandat special domnului NECULAI Sterică – membru titular – Director executiv  din cadrul Primăriei municipiului Toplița (de profesie economist) în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.
(2) Se aprobă desemnarea domnului NEGREA Gheorghe Alin – membru titular – consilier local, ca și reprezentant al Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

Art.2: (1) Se acordă mandat special doamnei ȚĂRAN Paraschiva – membru supleant – consilier în cadrul Direcției buget-finanțe al Primăriei municipiului Toplița, în vederea reprezentării Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.
(2) Se aprobă desemnarea domnului KONDRATOVICI Ionel – membru supleant – consilier local, ca și reprezentant al Consiliului Local al municipiului Topliţa în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa.

Art.3: Cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului local nr. 10/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin administrator public, membrii desemnați la art. 1 și 2, precum şi Spitalul municipal Toplița.

Art.5: Prezenta se comunică : Instituţiei Prefectului Judetului Harghita, primarului Municipiului Toplita, Spitalului municipal Topliţa, persoanelor nominalizate la art. 1 şi se aduce la cunostinţă publică prin publicare pe pagina web a institutiei www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut