HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL Harghita
CONSILIUL LOCAL Topliţa

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 10 / 28 Ianuarie 2021

HOTĂRÂREA NR.  10/2021

privind  aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinta  ordinară din data de 28.01.2021.,

Având în vedere următoarele:
– Referat de aprobare nr.  187/11. 12.2020;
– Raportul de specialitate nr. 26514/14.12.2020;
– Proiectul de hotărâre privind  propunerea aprobării reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 10/2021;
– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 5739/23.12.2020, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. ad. 25083/2020, prin care ni se comunică faptul că, Consiliul de Administrație al  Inspectoratului Școlar Județean Harghita, prin Hotărârea nr. 32/22.12.2020 a avizat favorabil proiectul de hotărâre pentru rețeaua școlară pe anul 2021-2022;
– Art. 61 alin. 2 dun Legea nr. 1/2011  – Legea Educaţiei Naţionale, modificată şi completată;
– Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avzului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022;
– Adresa Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr. 4587/01.10.2020 înregistrată la instituția noastră cu nr. 25083/25.11.2020;
–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” Topliţa nr. 1220/04.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 25641/04.12.2020;
–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Andrei Șaguna” Topliţa nr. 1325/14.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 25602/14.12.2020;
–  Adresa Școlii Gimnaziale ”Sfântu Ilie” Topliţa nr. 2101/11.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 26557/14.12.2020;
–  Adresa Liceului Teoretic ”O.C. Tăslăuanu” Topliţa nr. 3135/11.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 26462/11.12.2020;
–  Adresa Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Topliţa nr. 2125/11.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 26422/11.12.2020;
–  Adresa Liceului Teoretic ”Kemeny Janos” Topliţa nr. 1884/10.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 26447/11.12.2020;
–  Adresa Grădinției ”Voinicel” Topliţa nr. 1096/11.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 26522/14.12.2020;
–  Adresa Clubului Sportiv Școlar Topliţa nr. 291/07.12.2020, înregistrată la noi sub nr. 26426/11.12.2020;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței
În temeiul prevederilor cuprinse la art.129 alin. (1) și (2), lit.„d” alin.(7) lit.„a”, ale art.139 alin.(1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) și art. 196 alin.(1) lit.„a” , art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul şcolar 2021-2022, a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul municipiului Topliţa, prin Direcţia Buget – Finanţe, Biroul Secretariat – Cabinet Primar şi unităţile de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa.

Art.3: Prezenta se comunică Primarului municipiului Toplița, Instituției Prefectului- Județul Harghita, Inspectoratului Școlar Județean Harghita, unităților de învățământ din unitatea administrativ- teritorială Toplița și se afișează pe pagina web a instituției, www.primariatoplita.ro.

Topliţa la,  28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut