HOTARAREA NR. 12 / 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 12 / 28 Ianuarie 2021

HOTARAREA NR.  12 / 2021
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021;

Având în vedere :
– Referatul de aprobare nr. 9/11.01.2021.
– Raportul de specialitate  nr. 1434/18.01.2021 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;
– Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019;
– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 12/2021;
– Adresa Ministerului Mediului , Apelor  și Pădurilor nr. 164340/DPSS/20.10.2020, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 23001/27.10.2020;
– Adresa Regiei Naționale a Pădurilor – ROMSILVA – Direcției Silvice Harghita nr. 7201/CM/19.11.2020, înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 25029/24.11.2020;
– Adresa Comisiei locale de fond funciar nr. ad. 23001/21.01.2021
– Adresa Compartimentului juridic nr. 1746/21.01.2021

Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:
– Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, modificată;
– Ordinul MAP  nr. 1019 /2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora ;
–  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 286 alin. 2, art. 292 , anexa nr. 2;
– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 860;
– Legea nr. 46/2008  – Codul silvic, republicată şi modificată – art. 7;
– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr. 154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;
– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată și modificată;
– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,
În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c” şi art. 139 alin. (2), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199, art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART. I: Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2017, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 privind aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, se modifică și se completează, după cum urmează:

1.        Art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.1: (1) Se aprobă solicitarea trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, conform anexelor nr. 1 – 2.
(2) Trecerea drumurilor forestiere și a terenurilor aferente se solicită cu scopul întreținerii, reabilitării și modernizării acestora din surse care provin integral din venituri proprii (extrabuget) – capitol 83.10.03.20 – alte cheltuieli în domeniul agriculturii -, precum și din eventuale fonduri nerambursabile, prin accesarea  diferitelor programe de finanțare.
(3) Municipiul Toplița se obligă să respecte regimul silvic al imobilelor a căror preluare se solicită.”

2.        După art. 2 se introduce art. 21  și art. 22,  care vor avea următorul cuprins:
”Art. 21:  (1) După efectuarea procedurii de preluare, se interzice trecerea bunurilor forestiere și a terenurilor aferente  din domeniul public în domeniul privat al municipiului Toplița prin hotărâre a consiliului local.
Art. 22:  (1) După preluarea drumurilor forestiere și a terenurilor aferente, Municipiul Toplița, prin compartimentele de specialitate, vor asigura următoarele:
a) să evidenţieze preluarea drumurilor forestiere şi a terenului aferent acestora şi, după caz, lucrările de artă aferente acestora în patrimoniul public local, potrivit prevederilor legale;
b) să asigure administrarea drumurilor forestiere în condiţiile prevăzute de art. 10 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) să transmită raportările statistice anuale, specifice domeniului silvic, în perioada 1 – 15 ianuarie, autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
d) să menţină sau să îmbunătăţească capacităţile tehnice de la momentul preluării drumurilor forestiere, prin lucrări de întreţinere, reparaţii sau modernizări;
e) în eventualitatea modernizării drumurilor forestiere este interzisă micşorarea capacităţii tehnice a acestora, prin proiectul tehnic;
f) circulaţia pe drumurile forestiere devine publică, iar reglementarea circulaţiei se va face în conformitate cu reglementările managementului de trafic aprobate în condiţiile legii.”

3.        După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 , cu conținutul din anexa, care face parte integrantă din prezenta.

ART. II: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 privind aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa rămân neschimbate și aplicabile.

Art. III: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Păşunilor şi Pădurilor şi Directia buget-finante din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

Art. IV: Prezenta Hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor mentionati la art. IV, Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor și Ocolului Silvic Toplița  prin grija  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Păşunilor şi Pădurilor din cadrul Primăriei municipiului Topliţa,  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 28.01.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, CONSILIER –  BODOR ATTILA BÉLA                                  SECRETAR GENERAL UAT –
CIOBANU MIHAI

Sari la conținut