HOTĂRÂREA NR. 101/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2021 referitoare la aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021,

            Având în vedere :

             Referatul de aprobare nr.  105/08.06.2021.,

            Raportul de specialitate nr. 18112/10.06.2021 al Secretarului General,

            Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2021 referitoare la aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021;

            Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 102/2021;

            În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 32;

            OG nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare –  art. 12 alin 3, teza a II-a;

            Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

            Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,

             Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare – art. 14 alin. 4, art. 25 lit. f),

             Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

În baza prevederilor  Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Toplița nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024 – 67.02.03.06, subcapitolul 59.11  suma de 100.000 lei;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. e,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. – Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2021, după cum urmează:

 1. Se modifică alin. 1 al art. 5 din Anexa nr. 2 – Ghidul solicitantului privind procedura sistemului de finanţare nerambursabilă din bugetul municipiului Toplița a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021, după cum urmează:

Art. 5.

(1) Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de depunere este _____ 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.”

 1. Se modifică punctul 7 din Anexa nr. 2.1 – Anunț De Participare pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2021, după cum urmează:

            ”7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

 Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprimzând toate materialele depuse în plic, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de încărcare este _____ 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.”

 1. La articolul 4, alin. (1) și alin. (2 ) se modifică după cum urmează:

”Art.4.

 (1) Se numește comisia de selecție a ofertelor culturale, după cum urmează:

 1. Hosszu Gabriela – Consilier Cabinet Primar – Secretariat – Președinte
 2. Kalapács Zita – Consilier principal Biroul achiziții, investiții, proiecte – Secretar
 3. Nistea Floarea – Profesor – Membru
 4. Macarie Viorica – Profesor în învățământul Primar – Membru
 5. Cziriak Karoly – Președinte Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület”- Membru.

 (2) Se numește comisia de soluționare a contestațiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea selecţiei , după cum urmează:

 1. Bodor Lorant – Director interimar Centrul Cultural Toplița – Președinte
 2. Pușcaș Andrea – Consilier superior Biroul achiziții, investiții, proiecte – Secretar
 3. Șandru Ilie – Profesor pensionar – Membru .”
 4. 4. După anexa nr. 2.2 se introduce o nouă anexă nr. 2.3 – ”Cerere de finanțare”, conform anexei la prezenta.

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul achiziții, investiții, proiecte, Direcţia buget-finanțe și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

Toplița, la 23.06.2021

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                            Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER – DOBREAN OLGA ANA                          CIOBANU   MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut