HOTĂRÂREA NR. 102/2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2021 referitoare la aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2021”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 23 iunie 2021,

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 106/08.06.2021,

Raportul de specialitate nr. 18132/10.06.2021,

Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2021 referitoare la aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din

municipiului Toplița pe anul 2021”;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 103/2021;

În conformitate cu :

– Legea nr. 69/2000 al educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare –  art. 69;

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările și modificările ulterioare – art. 26, art. 32 ;

– HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

–  Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;

–  HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

În baza prevederilor  Hotărârârii Consiliului Local  nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (7) lit. f,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1.            – Se aprobă  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2021, după cum urmează:

  1. Se modifică pct. 9 din Anexa nr. 2 – Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița” pe anul 2021, după cum urmează:

Instrucțiuni privind data limită care trebuie respectată şi formalităţile care trebuiesc îndeplinite

Municipiul Toplița poate lansa anual cel puțin o sesiune de selecție a proiectelor.

Suma aferentă primei sesiuni de selecție este de 100.000 lei. În caz justificat se va organiza și o a doua sesiune a proiectelor.

Cererea de finanțare se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr.14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF, care va fi înaintat în format electronic în cursul zilei respective la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro.

Data limită de transmitere este _____ 2021, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțare nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Netransmiterea tuturor documentelor solicitate mai sus sau încărcarea altor documente decât cele solicitate de către finanțator duce la respingerea documentației încărcate, pentru neconformitate administrativă.

  1. 2. Se modifică pct. 11 din Anexa nr. 2 – Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița” pe anul 2021, după cum urmează:

” 11. Condiţiile de modificare sau de retragere a proiectului

Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare.

  1. 3. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă nr. 4 – ”Cerere de finanțare”, conform anexei la prezenta.

Art.2. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 87/2021 rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul investiții, achiziții, programe – proiecte, Compartimentul juridic şi Direcţia buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic  și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

Toplița, la 23.06.2021

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                          Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER   – DOBREAN OLGA ANA                       CIOBANU   MIHAI IULIAN

 

Sari la conținut