HOTĂRÂREA NR. 99 / 2021 privind modificarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019, și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 23.06.2021;

   Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 101/28.05.2021.

– Raportul de specialitate  nr. 17073/03.06.2021 al Serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și Pășunilor ;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 100/2021;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021;

– Inventarul bunurilor din domeniul public al statului  – Regia Națională A pădurilor Romsilva RA din 12 octombrie 2020;

Ținând cont de prevederile următoarelor acte normative:

– Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, modificată;

– Ordinul MAP  nr. 1019/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora ;

–  OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată – art. 286 alin. 2, art. 292 , anexa nr. 2;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată și modificată – art. 860;

– Legea nr. 46/2008  – Codul silvic, republicată şi modificată – art. 7;

– Hotărârea Consiliului Local a municipiului Topliţa nr. 154/2012 privind aprobarea Statutului Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată și modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „c” şi art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 5 lit. ”ee” art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199, art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            ART.1: (1) În vederea actualizării valorii de inventar a drumurilor forestiere pentru care se solicită transmiterea cu titlu gratuit din domeniul public al statului și din administrarea RNP-Romsilva în domeniul public al municipiului Toplita și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplița, se modifică coloana nr. 8 și nr. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 147/2017, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021, după cum urmează:

  • Rândul 1 – Valoarea 34978,87 se înlocuiește cu valoarea 34.979;
  • Rândul 2 – Valoarea 49342,64 se înlocuiește cu valoarea 49.343.

                        (2) Având în vedere cele dispuse la alin. (1), anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 147/2017, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021 se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta.

            ART.2: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019  și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2021 privind aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, rămân neschimbate și aplicabile.

           Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: primarul municipiului Topliţa prin Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Păşunilor şi Pădurilor şi Directia buget-finante din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

           Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita, primarului municipiului Topliţa, celor mentionati la art.3, Ministerului Mediului, Apelor si Pădurilor și Ocolului Silvic Toplița  prin grija  Serviciul Agricol, Cadastru, Gospodăria Păşunilor şi Pădurilor din cadrul Primăriei municipiului Topliţa,  şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa, la 23.06.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                      Contrasemnează  pentru legalitate                

CONSILIER – DOBREAN OLGA  ANA                          SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                            CIOBANU MIHAI

Sari la conținut