HOTĂRÂRE NR. 78/2021 privind aprobarea modificării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora, în municipiul Toplița, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2020

HOTĂRÂRE NR.  78/2021 privind  aprobarea  modificării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora,  în municipiul Toplița, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2020

 

    Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.05.2021 ,

 

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 78/21.04.2021;

– Raportul de specialitate nr. 13038/26.04.2021.

– Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  modificării componenței nominale a comisiei sociale de analiză a cererilor de locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora,  în municipiul Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 79/2021,

Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art. 43 si art. 44

– Art. 21 şi art. 30 din Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 – actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificări şi completări, ultima actualizare fiind prin HG nr.1097/2008;

– HCL nr. 154/2020 privind componenţa nominală a comisiei de analiză a cererilor de locuinţe construite din fondul locativ de stat, locuinţe sociale şi de necesitate,  în municipiul Toplița;

– HCL nr. 50/2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului domnului consilier local Lazăr Costel – Cristian;

– Încheierea Civilă nr. 268/30.03.2021 a Judecătoriei Toplița prin care a fost validat mandatul consilierului local supleant – Doamna Dobrean Olga-Ana – Partidul Național Liberal;

– Procesul verbal nr. 6/15.04.2021 al Sedintei ordinare în cadrul căreia a depus jurământul Doamna Dobrean Olga-Ana ;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. 6 lit a si lit b , alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (1), coroborat cu art.5 lit.ee ), art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 : Se aprobă  modificarea art. 1 al HCL nr. 154/2020  referitor la componența comisiei sociale de analiză a cererilor de  locuințe construite din fondul locativ de stat, locuințe de serviciu, locuințe sociale și de necesitate în vederea repartizării acestora,  în municipiul Toplița, în sensul înlocuirii domnului Lazăr Costel Cristian cu doamna Dobrean Olga-Ana, astfel comisia va avea  următoarea componență:

Neculai  Sterică  – Director Executiv Direcția Execuție Bugetară – președinte

Marc Ovidiu – Consiler superior Compartiment Spațiu Locativ – secretar

Bodor Attila Bela – viceprimar –  membru

 Bajko Krisztina – consilier juridic  – membru

Dobrean Olga-Ana – consilier local – membru

Buzilă Victor – Sebastian – consilier local – membru

Macarie Olimpiu –Marius – consilier local – membru

Art.2 :   Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 154/2020 rămân neschimbate și valabile.

Art.3 Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul  municipiului Toplița prin: Compartimentul Spațiu Locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, compartimentului spațiu  locativ, doamnei consilier local Dobrean Olga-Ana şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea  pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 11.05.2021.

  

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,                                         AVIZAT  PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER  – COMAN IONEL                    SECRETAR GENERAL UAT –  CIOBANU MIHAI

Sari la conținut