HOTĂRÂREA NR. 77 / 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020 referitoare la desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021

HOTĂRÂREA NR. 77 / 2021 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020 referitoare la desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021

 

    Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.05.2021 ,

    Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 81/21.04.2021;

– Raportul de specialitate  nr. 12986/26.04.2021;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020 referitoare la desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al

instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021;

 – Raportul  de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Topliţa nr. 78 / 2021;

 – Adresa Şcolii Gimnaziale „Miron Cristea” Topliţa nr. 327/23.03.2021 , înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 8597/23.03.2021;

– Hotărârea Consiliului local nr. 50/2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului domnului consilier local Lazăr Costel – Cristian;

– Încheierea Civilă nr. 268/30.03.2021 a Judecătoriei Toplița prin care a fost validat mandatul consilierului local supleant – Doamna Dobrean Olga-Ana – Partidul Național Liberal;

– Procesul verbal nr. 6/15.04.2021 al Sedintei ordinare în cadrul căreia a depus jurământul Doamna Dobrean Olga-Ana ;

      Ţinând cont de:

– Legea nr. 1/2011 Lega Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 96

– OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,– art. 11 alin. 4 lit. „e”;

– Ordin nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,  cu modificările şi completările ulterioare, – art. 5 alin. 1 şi 2 lit. „a”;

– Ordin nr. 5447/2020  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul III, Cap. II;

– Prevederile art. 131 din Oug nr. 57/2019 – Codul administrativ

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

            În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. a si lit d, alin. 3 lit. c, alin. 7 lit a , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a , art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea punctului 4 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020, în sensul înlocuirii domnului Lazăr Costel Cristian cu doamna Dobrean Olga-Ana în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de asigurare a calităţii educaţiei al Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021, care va avea următorul cuprins:

”Art.1:

(…)

  1. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” – Kondratovici Ionel – Dobrean Olga-Ana;”

Art.2: Celealte prevederi ale Hotărârii Consilului Local nr. 179/2020 rămân neschimbate și valabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin : consilierul local nominalizat la art.1.

Art.4:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa,  Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” din municipiul Toplița şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 11.05.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                              SECRETAR –  CIOBANU MIHAI

 

Sari la conținut