HOTĂRÂREA NR. 77 / 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020 referitoare la desemnarea consilierilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021

HOTĂRÂREA NR. 77 / 2021 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020 referitoare la desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021

 

    Consiliul Local al municipiului Topliţa întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.05.2021 ,

    Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 81/21.04.2021;

– Raportul de specialitate  nr. 12986/26.04.2021;

– Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020 referitoare la desemnarea consilierilor Consiliului Local  în Consiliile de Administraţie  şi în Comisiile de asigurare a calităţii educaţiei al

instituţiilor de învăţământ din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021;

 – Raportul  de avizare ale comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Topliţa nr. 78 / 2021;

 – Adresa Şcolii Gimnaziale „Miron Cristea” Topliţa nr. 327/23.03.2021 , înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 8597/23.03.2021;

– Hotărârea Consiliului local nr. 50/2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului domnului consilier local Lazăr Costel – Cristian;

– Încheierea Civilă nr. 268/30.03.2021 a Judecătoriei Toplița prin care a fost validat mandatul consilierului local supleant – Doamna Dobrean Olga-Ana – Partidul Național Liberal;

– Procesul verbal nr. 6/15.04.2021 al Sedintei ordinare în cadrul căreia a depus jurământul Doamna Dobrean Olga-Ana ;

      Ţinând cont de:

– Legea nr. 1/2011 Lega Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, – art. 96

– OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,– art. 11 alin. 4 lit. „e”;

– Ordin nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar,  cu modificările şi completările ulterioare, – art. 5 alin. 1 şi 2 lit. „a”;

– Ordin nr. 5447/2020  privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul III, Cap. II;

– Prevederile art. 131 din Oug nr. 57/2019 – Codul administrativ

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg;

– Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

            În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei

În temeiul dispoziţiilor cuprinse la art. 129 alin 1 si alin. 2 lit. a si lit d, alin. 3 lit. c, alin. 7 lit a , art. 139 alin. 1 coroborat cu art. 5 lit ee) , art. 196 alin. 1 lit. a , art.198 , art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea punctului 4 din art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 179/2020, în sensul înlocuirii domnului Lazăr Costel Cristian cu doamna Dobrean Olga-Ana în Consiliul de Administraţie şi în Comisia de asigurare a calităţii educaţiei al Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” din municipiul Topliţa, pentru anul şcolar 2020-2021, care va avea următorul cuprins:

”Art.1:

(…)

  1. Şcoala Gimnazială „Miron Cristea” – Kondratovici Ionel – Dobrean Olga-Ana;”

Art.2: Celealte prevederi ale Hotărârii Consilului Local nr. 179/2020 rămân neschimbate și valabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localităţii prin : consilierul local nominalizat la art.1.

Art.4:  Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa,  Școlii Gimnaziale ”Miron Cristea” din municipiul Toplița şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa la 11.05.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                                              SECRETAR –  CIOBANU MIHAI

 

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut