HOTĂRÂREA NR. 79 / 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa

HOTĂRÂREA NR.  79 / 2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa

      Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 11.05.2021,

Având în vedere următoarele:

     – Referat de aprobare al primarului nr. 79/21.04.2021 ;

     – Raportul de specialitate al direcţiei buget – finanţe nr. 12929/26.04.2021;

     – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa;

      – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 80/2021;

     – Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi modificată – art. 8 alin. 1;

     – Legea nr. 31/1990 – Legea societăţilor comerciale, republicată și modificată;

     – Legea nr. 273/2006 – Legea finanţelor publice locale, actualizată,

    – Legea nr. 241/2006  – legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată și modificată – art. 10 alin. 1 lit.”a”;

     – Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

     – OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct sau indirect o participaţie majoritară, modificată – art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. a, art. 6 alin. 1 și 3;

     – Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2010 privind aprobarea înfiinţării S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L. ca urmare a reorganizării Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare a municipiului Topliţa;

     – Hotărârea Consiliului Local nr. 188/2020 privind numirea, ca reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a  S.C.  AQUA CĂLIMANI S.R.L a domnului Szabo Coloman Emeric – Consiler local al municipiului Toplița;

     – Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 117/2010 privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii prin concesiune de către Consiliul Local către S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L., cu modificări aduse prin Hotărârile Consiliului Local nr. 153/2010 şi nr. 157/2011;

     – OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată;

   – Adresa SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 97/21.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 12451/21.04.2021;

   – Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

   – Legea nr. 199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

   – Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

  – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

   – Referatul reprezentantului Consiliului Local în AGA al SC AQUA CĂLIMANI SRL nr. 102/27.04.2021, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 13399/29.04.2021 ;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

           În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, d, alin. (3) lit. d, alin. (7) lit. n , art. 139 alin. (3) lit. „a” coroborat cu art. 5 lit. ”cc” şi art. 196  alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. (1), (2) și (4)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1 :  Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Comerciale AQUA CĂLIMANI S.R.L. Topliţa, compus din notă de fundamentare şi 5 anexe,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta.  

          Art. 2 : Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează: reprezentantul asociatului unic în Adunarea Generală, dl. Szabo Coloman Emeric, Primarul localităţii, prin: directorul executiv al Direcţiei buget – finanţe  şi administratorul S.C. AQUA CĂLIMANI S.R.L. –  ing. Chiheri Dorin – Director general.

           Art. 3 : Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, d-lui Szabo Coloman Emeric, SC AQUA CĂLIMANI SRL  – domnului  Director general –  ing. Chiheri Dorin,  direcţiei buget – finanţe din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

Topliţa, la 11.05.2021.

 

  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – COMAN IONEL                                            SECRETAR – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut