HOTĂRÂRE NR. 71 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1C, sc.1

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr.  71/25.03.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr. 10797 / 07.04.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractelor  de închiriere pentru chiriașii din  locuințele ANL, situate în  municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1C, sc.1;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 72/2021;

–  Cererile  chiriașilor prin care solicită prelungirea   contractelor  de închiriere;

 –  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea  nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe- republicată, cu modificările şi completările ulterioare – art.8 alin.(5);

– Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 – privind înfiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,modificată art.15 alin(14);

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se  aprobă  prelungirea duratei contractelor de  închiriere prin acte adiționale pentru chiriașii din  locuințele ANL, situate în  municipiul Toplița, str.Izvoarelor,bl.1C,sc.1, pe o perioadă de un an, începând din data de 16 mai 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2:Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele  inițiale.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin: administrator public, serviciul impozite și taxe, compartimentul spațiu locativ și compartimentul juridic-arhivă.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 3, chiriașilor din anexă  prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  15.04.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM       SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut