HOTĂRÂRE NR. 72 / 2021 privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 76.690 lei, a apartamentului compus din două camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3N, ap.1, către chiriașul Țighir Leon, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Buzea Ilie

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021,

– Referatul de aprobare nr. 72/25.03.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 10740/ 07.04.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 76.690 lei, a  apartamentului compus din două camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3N, ap.1, către chiriașul Țighir Leon, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat Buzea  Ilie;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 73/2021;

– Cererea domnului Țighir Leon înregistrată cu nr.6407/05.03.2021, prin care solicita cumpărarea locuinței situate în municipiul Toplița, str.Dealului, bl.3N,ap.1.

– Contractul de inchiriere nr. 15240/29.10.2018 incheiat intre Municipiul Toplita si Tighir Leon;

 –  Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Buzea  Ilie înregistrat la Primăria municipiului Toplița sub nr. 10737/07.04.2021;

–  Convenția – Protocol nr. 498/30.03.2000 încheiată între SC Civis Harghita SA și ConsiliuL Local Toplița privind urmărirea și încasarea ratelor și a dobânzilor  provenite din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului.

          Ținând cont de:

–  Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;

–  Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată și modificată – art. 1 si art. 16 ;

– Hotărârea Consiliului Local  nr. 89/2013  privind aprobarea vânzării locuinţelor administrate  şi închiriate de către Consiliul Local al municipiului Topliţa. – anexa nr. 1, poziţia nr. 49;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

              În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (2), coroborat cu art.5 lit.dd, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 : Consiliul Local ia act de cererea domnului Țighir  Leon, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa cu  nr.6407/05.03.2021, prin care solicită cumpărarea apartamentului  compus din  două camere și dependințe, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3N, ap. 1.

Art.2 : Se aprobă preţul de vânzare în cuantum de 76.690 lei, a  apartamentului compus din două camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3N, ap.1, către chiriașul Țighir  Leon, în baza raportului de evaluare  întocmit de evaluator autorizat Buzea Ilie și înregistrat sub nr. 10737/07.04.2021.

Art.3:  Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin:

  • direcţia buget – finanţe ;
  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu locativ;

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, primarului  municipiului Topliţa, celor de la art. 3, domnului  Țighir  Leon, SC Civis Harghita SA prin grija compartimentului spațiul locativ în vederea încheierii contractului  de vânzare – cumpărare  şi se  publică pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  15.04.2021

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  CALINOVICI MIHAI ACHIM        SECRETAR  GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut