HOTĂRÂRE NR. 45 / 2021 privind luarea la cunoștință și aprobarea actelor adiționale de prelungire ale contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din date de 17.03.2021.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 39/17.02.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  6952 / 10.03.2021;

– Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoștință și aprobarea  actelor adiționale de prelungire ale contractelor de închiriere pentru chiriașii  din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 45/2021;

– Cererile  chiriașilor prin care solicită prelungirea   contractelor  de închiriere;

 – Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe din data de 18.02.2021.

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr.114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– Ordonanţa de Urgenţă nr. 40/1999 – actualizată, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

               În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin.(7) lit. q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin(4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Ia la cunoștință și aprobă actul adițional de prelungire nr. 3644/26.02.2021  la  contractul  de închiriere pentru  chiriașul Coman Otilia Monica, aferent spațiului cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, situat pe str. Tîrgului nr. 3/A bl. B ap.12, act adițional, care constituie anexă la prezenta.

Art.2: Ia la cunoștință și aprobă actul adițional de prelungire nr. 3169/26.02.2021  la  contractul  de închiriere pentru  chiriașul Peter Maria,  aferent spațiului cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, situat pe str. Dealului bl. 3/E sc.2 ap.26, act adițional, care constituie anexă la prezenta.

Art.3:Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actelor adiționale la contractele inițiale.

Art.4 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:

  • administrator public;
  • serviciul impozite și taxe;
  • compartimentul spațiu locativ.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la   art. 4, chiriașilor conform art. 1 și 2  prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la,  17.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

 CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN          SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut