HOTĂRÂREA NR. 46/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2020 referitoare la aprobarea cofinantării din Bugetul Local al Municipiului Toplița a obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Campus scolar Liceul O.C.Tăslăuanu din Municipiul Toplița, județul Harghita”

Consiliul Local al municipiului  Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.03.2021,

Având în vedere următoarele:

  –  Referat de aprobare nr. 48 / 15.03.2021.

– Raportul de specialitate al Biroului investitii, achizitii, programe înregistrat sub nr. 7379/12.03.2021,

     – Proiectul de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2020 referitoare la aprobarea cofinantării din Bugetul Local al Municipiului Toplița a obiectivului de investiții

 ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Campus scolar Liceul O.C.Tăslăuanu din Municipiul Toplița, județul Harghita ”,

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Toplita nr. 46/2021,

    – Hotărârea Consiliului Local nr. 190/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Campus scolar Liceul O.C.Taslauanu din Municipiul Toplita, judetul Harghita,

– Adresa Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” – S.A. înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 7371/12.03.2021,

Ținând cont de:

    – OG nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., actualizată – art. 8 alin 4 așa cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2021;

– Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 44,

–  Legea nr. 52/2003 – transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ,

În urma discuţiilor purtate în cadrul şedinţei,

      În temeiul prevederilor cuprinse la art.129 alin. (2) lit.b si alin.(4) lit.d, art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a, art.198, 199 si 197 alin. (1), alin.(2) si alin.(4) din OUG 57/2019-Codul Administrativ.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2020 referitoare la aprobarea cofinantării din Bugetul Local al Municipiului Toplița a obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Campus scolar Liceul O.C.Tăslăuanu din Municipiul Toplița, județul Harghita ”, care va avea următorul cuprins:

     ” Art. 1:  Se aprobă valoarea totală a obiectivul  de investiții  ,,Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Campus scolar Liceul O.C.Taslauanu din Municipiul Toplita, judetul Harghita în valoare de 17.686.899,56 lei  – inclusiv  TVA, din care  cofinantarea din Bugetul Local al Municipiului Toplit în sumă de 230.860,00  lei inclusiv  TVA,  conform devizului anexat, care face parte integrantă din prezenta . ”

Art.2: Celelalalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 125/2020 referitoare la aprobarea cofinantării din Bugetul Local al Municipiului Toplița a obiectivului de investiții ” Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Campus scolar Liceul O.C.Tăslăuanu din Municipiul Toplița, județul Harghita ” rămân neschimbate și aplicabile.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplita prin Biroul investitii, achizitii, programe și  Direcţia buget-finanţe din cadrul Primăriei Municipiului Toplita.

Art.4: Prezenta  se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor nominalizati la art. 3 , Companiei Nationale de Investitii prin grija Biroului investitii, achizitii, programe din cadrul Primăriei municipiului Toplița şi se afişează pe pagina web a instituţiei.

Topliţa la 17.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                  CONTRASEMNEAZĂ – SECRETAR GENERAL,

CONSILIER LOCAL – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                 CIOBANU MIHAI  IULIAN

Sari la conținut