HOTĂRÂREA NR. 44 / 2021 privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație decât locuință, în suprafață de 14,85 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Uniunea Salvați România Harghita – filiala locală Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17 martie 2021;

Având în vedere următoarele :

             – Referat de aprobare nr. 46/05.03.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 6878/10.03.2021.

            – Proiectul de hotărâre privind atribuirea prin închiriere, fără licitație publică, a unui spațiu cu altă destinație dacât locuință,  în suprafață de 14,85 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, cu destinația  sediu pentru partidul politic Uniunea  Salvați România – filiala locală Toplița;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 44/2021;

            – Solicitarea USR – Filiala locală Toplița , înregistrată la Primăria municipiului Toplița sub nr. 4193/12.02.2021.;

            – Procesul verbal al comisiei de analiză constituită la nivelul municipiului  Toplița din data 10.03.2021;

Ținând cont de:

            – Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată și modificată – art. 26 – 27;

            – Legea nr. 114/1996  – legea locuinței, republicată și modificată ;

            – HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, modificată;

            – HG nr. 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

– Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 1777 și următoarele;

            –  art. 108,  art. 286, art. 287  lit.b, art. 297 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

           –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul  ședinței

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă atribuirea prin închiriere, fără licitație publică a spațiului cu altă destinație decât locuință în suprafață de 14,85 mp., situat în incinta imobilului din str. Nicolae Bălcescu nr. 35 – domeniul public al municipiului Toplița, conform CF nr. 51784 Toplița, cu destinația sediu pentru partidul politic Uniunea  Salvați România Harghita – filiala locală Toplița, conform planului de situație anexat prezentei.

            Art.2:  (1) Durata închirierii este de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii, prin acordul  de voință al amberlor părți.

                         (2) Se stabilește chiria în sumă de 43,66 lei / lună , calculată conform prevederilor HG nr. 310/2007.

                         (3) Plata cheltuielilor privind utilitățile aferente spațiului închiriat cad în sarcina exclusivă a  locatarului.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul localității,  prin  Biroul spațiul locativ, Compartimentul casa de cultură și cinematograful ”Călimani”,  Serviciul impozite- taxe locale, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, solicitantului ptin grija Biroului spațiu locativ şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  17.03.2021.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BUZILĂ VICTOR SEBASTIAN                   SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                                       CIOBANU MIHAI

Sari la conținut