HOTĂRÂREA NR. 98 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 4477/27.02.2019, încheiat cu doamna Peter Maria – chiriaș în locuința construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată în str. Dealului, bl. 3E,sc. 2, ap. 26

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021;

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 100/18.05.2021;

– Raportul de specialitate al compartimentuluispațiulocativ nr.  15360/19.05.2021;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  prelungirii duratei contractului  de închiriere nr. 4477/27.02.2019, încheiat cu doamna Peter Maria – chiriaș în locuința construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată în str. Dealului, bl. 3E,sc. 2, ap. 26;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 99/2021;

– Cererea nr. 14418/11.05.2021 a  doamnei Peter Maria  prin care solicită prelungirea   contractului  de închiriere;

–  Procesul verbal  al comisiei sociale de analiză a cererilor/solicitărilor de locuinţe;

Ținând cont de:

– Legea locuinţei nr. 114/1996 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, modificată;

– OUG nr. 40/1999 –privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, modificată;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Partea V – Titlul I – Capitolul  III – Modalitățile de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ teritoriale – OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

                În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

                  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c și d, alin. (7) lit.q,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1: Se  aprobă  prelungirea duratei contractului de  închiriere nr.4477/27.02.2019, încheiat cu doamna Peter Maria – chiriaș în locuința construită din fondurile statului înainte de anul 1990, situată în str. Dealului, bl.3E, sc.2, ap.26, pe o perioadă de 3 luni începând din data de 01.06.2021.

Art.2: Se împuterniceşte administratorul public al  municipiului Topliţa pentru semnarea  actului adițional la contractul  inițial.

Art.3 : Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  municipiului Toplița prin:

                 –     administrator public

                 –     serviciul impozite și taxe

                 –     compartimentul spațiu locativ.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 3, doamnei Peter Maria prin grija compartimentului spațiu locativ şi se aduce la cunoştinţă prin afişare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 27.05.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                 CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER –  COMAN  IONEL                            SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut