HOTĂRÂREA NR. 97/2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții din cadrul Spitalului Municipal Toplița

 Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 27.05.2021 ;

      Având în vedere :

            – Referatul de aprobare nr. 99/18.05.2021;

            – Raportul de specialitate nr. 15474/19.05.2021;

            – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții  din  cadrul Spitalului Municipal Toplița;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 98/2021;

– Adresa Spitalului municipal Toplita nr. 4825/17.05.2021, înregistrată sub nr. 15303/18.05.2021   prin care se solicită aprobarea Statului de funcții al Spitalului municipal Toplița începând cu data de 01.06.2021,

– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată şi modificată,  – art. 172 alin. 7, 180 alin. 1 lit. „d”;

            – Art. 18 alin. (1) lit. „b” din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale;

            – Art. 15 lit. “b” ,”c” din Anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, modificată  ;

–  Ordin MS nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;

– Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată,;

– Ordin MS nr. 921/2006 – stabilirea atributiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

           – Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale a unităţii sanitare – Spitalul municipal Topliţa către Consiliul Local al municipiului Topliţa,  în baza Protocolului de predare-preluare, al cărui model a fost aprobat prin Ordinul M.S. nr. 910/2010;

          –  Hcl nr. 56/2020 privind aprobarea Statului de funcții, Structurii posturilor și a Organigramei  din  cadrul Spitalului Municipal Toplița ;

            – Dispoziția Primarului nr. 667/2020 privind aprobarea modificării temporare de structură la Spitalul municipal Toplița;

            – Deciziile Managerului Spitalului municipal Toplița nr. 25/2021, 26/2021, 29/2021, 40/2021, 43/2021 și 44/2021;

            – Avizul sanitar nr. 53/2021 emis de Direcția de Sănătate Publică Harghita;

           – Legea nr. 24/2000  republicată privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

          – Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

       –  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

       – Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul prevederilor cuprinse la art. 129 alin (1) şi (2), lit.”a”, „d”, alin. (3), lit.”c”, alin. (7) lit. „c”,  art. 139 alin. (1)  coroborat cu art. 5 lit. ee ) şi art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4825/2021, înregistrată sub nr. 15303/2021, anexată prezentei, se aprobă organigrama Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 1.

Art.2: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4825/2021, înregistrată sub nr. 15303/2021, anexată prezentei, se aprobă Structura posturilor din statul de funcții al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 2.

Art.3: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4825/2021, înregistrată sub nr. 15303/2021 anexată prezentei, se aprobă Statul de functii al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 3.

Art.4: Conform solicitării Spitalului municipal Topliţa nr. 4825/2021, înregistrată sub nr. 15303/2021, anexată prezentei, se aprobă Statul de funcții – finanțare transferuri al Spitalului municipal Topliţa, conform anexei nr. 4.

Art.5: Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta.

Art.6: Cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 56/2020 se revocă.

Art.7: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: direcţia buget-finanțe, serviciul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa şi Spitalul municipal Topliţa prin Managerul instituţiei.

Art.8: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, primarului municipiului Topliţa, direcţiei buget-finanțe, serviciului resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Topliţa, Spitalului municipal Topliţa şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                       Topliţa la, 27.05.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

CONSILIER – COMAN IONEL                                   SECRETAR  GENERAL– CIOBANU MIHAI

Sari la conținut