HOTĂRÂREA NR. 96 / 2021 privind modificarea, prin act adițional al contractului de concesiune nr. 6674/2012 încheiat cu Antal Liliana Întreprindere Individuală, prin suplimentarea suprafeței concesionate de la 24 mp. la 45 mp.

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 27.05.2021;

            Având în vedere următoarele :

            – Referat de aprobare nr. 98/14.05.2021;

            – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 15337/18.05.2021;;

            – Proiectul de hotărâre privind modificarea, prin act adițional al contractului de concesiune nr.  6674/2012 încheiat cu Antal Liliana Întreprindere Individuală, prin suplimentarea suprafeței concesionate de la 24 mp. la 45 mp.;

            – Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 97/2021;

– Contractul de concesiune nr. 6674/01.06.2012, încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2012;

– Cererea concesonarului înregistrată sub nr.13736/05.05.2021;

– Art. 871-873 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            – Titlul V, Cap.1 – art. 108, lit.”b”, art. 286, art. 287 lit.b, art. 297 alin. 1 lit. b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată;

            –  Legea nr. 24/2000 republicată, privind Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  HCL nr.154/2012  Statutul Unităţii Administrativ – Teritoriale;

            –  Legea nr.199/1997 Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

          –  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În temeiul dispoziţiunilor art. 129 alin. (1), (2), lit. „c”, alin. (6) lit. „a” şi 139  alin. (3) lit. g coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1) lit. „a”, art.198, art.199,si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ

H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art.1: Se aprobă modificarea, prin act adițional al  alin. 1 al art. 1 din contractul de concesiune  nr. 6674/2012 încheiat cu  Antal Liliana Întreprindere Individuală prin suplimentarea suprafeței concesionate  cu 21 mp., respectiv de la 24 mp. la 45 mp.

Art.2: Celelalte clauze prevăzute în contractul de concesiune nr.6674/2012  rămân neschimbate şi aplicabile.

 Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul Direcţia urbanism, Direcţia buget-finanţe, Serviciul impozite- taxe locale, Compartimentul juridic-arhivă din cadrul Primăriei municipiului Topliţa.

             Art.4: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 3, titularului contractului de concesiune prin grija Direcției de urbanism şi se afişează pe pagina web al Primărie municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  27.05.2021.

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – COMAN IONEL                         SECRETAR GENERAL UAT TOPLIȚA

                                                                                                   CIOBANU MIHAI IULIAN

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut