HOTĂRÂREA NR. 89 / 2021 privind aprobarea contului anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2020

Consiliul local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021;

Având în vedere :

– Referat de aprobare  nr. 89/05.05.2021;

– Raportul de specialitate nr. 13697 / 05.05.2021 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2020;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 90/2021;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată,  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 57 alin. 1 ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată ;

– Legea nr. 15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021;

-Ordin MF nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, modificat;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată șo modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1:  Se aprobă  contul anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa  pentru exerciţiul financiar 2020,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta, în următoarea structură:

I.

 1. La venituri – buget local:
 • Prevederi bugetare inițiale =196.600, 00 lei
 • Prevederi bugetare definitive = 851.030,00 lei
 • Încasări realizate = 755.618,00 lei.
 1. La cheltuieli buget local:
 • Credite bugetare inițiale = 197.600,00 lei
 • Credite bugetare definitive = 851.030,00 lei
 • Plăți efectuate = 038.987,00 lei.

II.

 1. La venituri – bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri propii:
 • Prevederi bugetare inițiale =578.800,00 lei
 • Prevederi bugetare definitive = 778.800,00 lei
 • Încasări realizate = 672.139,00 lei.
 1. La cheltuieli buget activităților finanțate integral sau parțial din venituri propii:
 • Credite bugetare inițiale = 754.100,00 lei
 • Credite bugetare definitive = 954.100,00 lei
 • Plăți efectuate = 164.735,00 lei

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita, prin direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, AJFP Harghita  /DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

 

Toplita la 27.05.2021.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER    – COMAN IONEL                            CIOBANU   MIHAI IULIAN

Sari la conținut