HOTĂRÂREA NR. 89 / 2021 privind aprobarea contului anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2020

Consiliul local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.05.2021;

Având în vedere :

– Referat de aprobare  nr. 89/05.05.2021;

– Raportul de specialitate nr. 13697 / 05.05.2021 al direcţiei buget-finanţe;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea  contului anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa, pentru exerciţiul financiar 2020;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 90/2021;

– Legea 273/2006 privind finantele publice locale, actualizată,  art.1 alin. 2 lit. „a” , art. 2 alin. 1 – pct. 7, 50 şi 51, art. 57 alin. 1 ;

– Legea nr. 69/2010 – Legea responsabilităţii fiscal-bugetare,  republicată ;

– Legea nr. 15/2021 – legea bugetului de stat pe anul 2021;

-Ordin MF nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, modificat;

– Legea nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, republicată;

– Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 privind aprobarea statutului UAT – Municipiul Topliţa;

– Legea nr. 24 /2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată șo modificată;

– Legea nr. 199/1997 – Cartea Europeana a Autonomiei Locale;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 196 alin. 1 lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 , alin. 2, alin. 4 si alin. 5 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1:  Se aprobă  contul anual al execuţiei bugetului general al UAT Municipiul Topliţa  pentru exerciţiul financiar 2020,  conform anexei, care face parte integrantă din prezenta, în următoarea structură:

I.

 1. La venituri – buget local:
 • Prevederi bugetare inițiale =196.600, 00 lei
 • Prevederi bugetare definitive = 851.030,00 lei
 • Încasări realizate = 755.618,00 lei.
 1. La cheltuieli buget local:
 • Credite bugetare inițiale = 197.600,00 lei
 • Credite bugetare definitive = 851.030,00 lei
 • Plăți efectuate = 038.987,00 lei.

II.

 1. La venituri – bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri propii:
 • Prevederi bugetare inițiale =578.800,00 lei
 • Prevederi bugetare definitive = 778.800,00 lei
 • Încasări realizate = 672.139,00 lei.
 1. La cheltuieli buget activităților finanțate integral sau parțial din venituri propii:
 • Credite bugetare inițiale = 754.100,00 lei
 • Credite bugetare definitive = 954.100,00 lei
 • Plăți efectuate = 164.735,00 lei

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Toplita, prin direcţia  Buget – Finanţe  din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa şi ordonatorii terţiari de credite.

Art.3: Prezenta se comunică: Instituţiei  Prefectului Judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Direcţiei buget-finanţe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, AJFP Harghita  /DGRFP Braşov prin grija Direcţiei buget-finanţe şi se publică pe pagina web a municipiului, www.primariatoplita.ro.

 

Toplita la 27.05.2021.

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                     Contrasemnează pentru legalitate – Secretar,

 CONSILIER    – COMAN IONEL                            CIOBANU   MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut