HOTĂRÂREA NR. 87 / 2022 Privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Toplița a imobilului – teren și construcție, înscris în Cartea Funciară nr. 51625 Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 04.05.2022.

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 78/11.04.2022;

Raportul de specialitate nr. 12449/12.04.2022;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Toplița a imobilului – teren și construcție, înscris în Cartea Funciară nr. 51625 Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 93/2022:

– CF nr. 51625 Toplița;

– HG nr. 1351/2001 – anexa nr. 9 – atestarea domeniului public al localității Toplița – pagina 317, pozițiile: 33, 34 ;

– Certificat de nomenclatură stradală și adresă nr. ad. 12210/11.04.2022 din care rezultă adresa actuală și corectă a imobilului, ca fiind pe str. Crângului nr. administrativ 2/A;

Ținând cont de:

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată și modificată – art. 864;

– OUG nr. 57/2019 privind Codul admnisitrativ, modificată – art. 84 alin. 5, art. 361 alin. 2-4;

– OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, modificată – art. 6 alin. 2;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administratriv Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c, art. 139 alin. (3) lit. g, coroborat cu art. 6 alin. 2 din OUG nr. 118/2006, art.5 lit. dd, art. 196 alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 și art. 197 alin. (1), alin. (2) și alin. (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, modificată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: – (1) Se aprobă încetarea uzului/interesului public al imobilului – teren și construcție (291 mp), în suprafață măsurată de 1965 mp, (din acte: 2000 mp), întabulat cu nr. cadastral 51625, înscris în Cartea Funciară nr. 51625 Toplița, situat pe str. Crîngului nr. 2/A, reprezentând teren pe care este edificată construcția cu funcțiunea de cămin cultural, motivat de starea degradată a construcției și a faptului că nu se jusitifică menținerea destinației acesteia, activitatea specifică de organizare/găzduire a evenimentelor culturale fiind sistată de peste 20 de ani.

(2) Având în vedere cele de mai sus, construcția nu își mai justifică scopul/interesul public, devenind astfel oportună trecerea în domeniul privat, împreună cu terenul aferent acesteia, pentru o administrare mai facilă în alte scopuri.

Art.2: – (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Toplița în domeniul privat al Municipiului Toplița – administrarea operativă a Consilului local – a imobilului – teren și construcție (291 mp.), în suprafață măsurată de 1965 mp. (din acte: 2000 mp), categoria curți construcții, respectiv construcții administrative și social culturale, întabulat cu nr. cadastral 51625, înscris în Cartea Funciară nr. 51625 Toplița, situat pe str. Crîngului nr. 2/A.

(2) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Toplița se va actualiza în condițiile prevăzute de art. 289 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: – (1) Se mandatează Primarul Municipiului Toplița pentru a semna în numele și pentru Municipiul Toplița documentele necesare trecerii respectivului bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Toplița.

(2) Formalitățile necesare privind efectuarea procedurilor legale conform alin. (1) vor fi efectuate prin grija Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Domeniul Public și Privat, Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Toplița.

Art.4: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Toplița prin: direcţia buget – finanţe, direcția urbanism și amenajarea teritoriului – administrarea domeniului public și privat.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, Primarului municipiului Toplița, celor de la art. 4, Biroului de Carte Funciară Toplița, prin grija direcției de urbanism și amenajarea teritoriului şi se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 04.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM S                                                                       ECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut