HOTĂRÂREA NR. 86 / 2022 Privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2022”

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 4 mai 2022,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 86/ 14.04.2022

Raportul de specialitate nr. 12738 / 14.04.2022

Anunțul public nr. 12739/ 14.04.2022 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2022”;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 92/2022;

În conformitate cu :

– Legea nr. 69/2000 al educaţiei fizice şi sportului, cu completările şi modificările ulterioare – art. 69;

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu completările și modificările ulterioare;

– HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;

– Ordinului Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările şi modificările ulterioare;

– HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

În baza prevederilor Hotărârârii Consiliului Local nr. 44/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2022,

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2) lit. d, alin. (7) lit. f, art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă „Programul anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2022”, conform Anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Ghidul solicitantului pentru elaborarea și prezentarea propunerii de proiect în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2022”, conform Anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă modelul contractului de finanțare nerambursabilă care se va încheia în cadrul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiului Toplița pe anul 2022”, conform Anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă bugetul ”Programului anual de sprijinire a sportului din municipiul Toplița pe anul 2022” în sumă de 80.000 lei din capitolul 67.02.05.01, conform Hotărârârii nr. 44/2022 a Consiliului Local Toplița privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2022 .

Art.5. Se mandatează Primarul municipiului Toplița pentru numirea Comisiei de evaluare/selecție a proiectelor, conform legii, prin dispoziție.

Art.6. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta.

Art.7. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Biroul investiții, achiziții, programe – proiecte, Compartimentul juridic şi Direcţia buget-finanțe din cadrul Primăriei municipiului Toplița.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

  1. Toplița, la 04.05.2022.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                         Contrasemnează pentru legalitate – Secretar general ,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                             CIOBANU MIHAI IULIAN

 

Anexa HOT 86

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut