HOTĂRÂREA NR. 88/2022 Privind aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 143 /2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local Topliţa în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată prin HCL nr. 42/2020 și HCL nr. 174/2020

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară din data de 04.05.2022 ;

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. 92/03.05.2022;

Raportul de specialitate nr. 14960/03.05.2022 întocmit de secretarul municipiului Topliţa;

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei la HCL nr. 143 /2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Consiliului Local Topliţa în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, modificată prin HCL nr. 42/2020 și HCL nr. 174/2020;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local nr. 94/2022;

HCL nr. 76/2021 privind modificarea componenței nominale a Comisiei pentru învățământ, familie, cultură-culte, protecție socială, sănătate, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului Local al Municipiului Toplita;

Adresa consilierilor locali – grup PNL din cadrul Consiliului local al municipiului Toplița nr. 14716/02.05.2022;

Ținând cont de :

– Ordin MDLPA nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local, modificat;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârea Consiliului Local Topliţa nr. 154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale Topliţa;

– Legea nr. 24/2000 – privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată şi actualizată;

– Legea nr. 199/1997 privind ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor dispoziţiunilor art. 129 , alin. (l) şi (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „a” , art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. i coroborat cu art. 5 lit. cc) , art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1 alin. 2 si alin. 4 din Oug nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: Se aprobă modificarea și completarea anexei la HCL nr. 143/2019 privind revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local , modificată prin HCL nr. 42/2020 și HCL nr. 174/2020, după cum urmează :

1. Art. 11 alin. (6) lit. ”c” se modifică și va avea următorul cuprins:

c) Comisia pentru invatamant , familie, cultura – culte, protectie sociala, sanatate, activitati sportive si de agreement compusa din :

  • Domnul Calinovici Mihai Achim – președinte comisie

  • Doamna Mare Gabriela Laura – secretar comisie

  • Domnul Coman Ionel – membru

  • Doamna Borș Andra – membru

  • Doamna Dobrean Olga-Ana – membru.

2. Art. 21 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local. Problemele de interes local, altele decât cele anterior nominalizate, se vor dezbate la punctul diverse, acesta urmând a fi introdus în proiectul ordinii de zi ale ședințelor ordinare și extraordinare, cu excepția celor convocate de îndată.

3. Art. 23 alin. (2) lit. ”e” se modifică și va avea următorul cuprins:

e) unei deplasări în alt județ /localitate, în interesul comunității locale;

4. La art. 23 alin. (2) după lit. ”f” se introduce lit. ”g”, care va avea următorul cuprins:

g) în cazul căsătoriei consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv.

Art.2 : În urma modificărilor aprobate conform art. 1, anexa de la HCL nr. 143/2020, modificată prin HCL nr. 42/2020 și HCL nr. 174/2020 se înlocuiește cu anexa, care face parte integrantă din prezenta.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi a prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local se însărcinează, primarul municipiului Toplita prin aparatul de specialitate, Viceprimarul municipiului Toplita si consilierii locali membrii ai Consiliului Local.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică primarului municipiului Topliţa, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita , Viceprimarul municipiului Toplita, administratorului public al municipiului Toplita şi se afişează pe pagina web a instituţiei: www.primariatoplita.ro.

Topliţa la, 04.05.2022.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – CALINOVICI MIHAI ACHIM                                                              SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut