HOTĂRÂREA NR. 85/2021 pentru aprobarea Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  27 mai 2021,

Având în vedere:

 Referatul de aprobare nr. 83/22.04.2021,

Raportul de specialitate nr. 13195/27.04.2021 ;

Anunțul Public nr. 13196/27.04.2021 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională;

Procesul verbal nr. 15146/17.05.2021, încheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului;

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 86/2021;

Hotărârârea Consiliului Local  nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,  capitol 67.02.50, subcapitol 59.12 – suma 120.000 lei;

Ținând cont de :

– Art. 3 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 4 alin. 2, art. 5, art. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 3 alin. 2, ;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

– Legea nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  privind Statutul UAT Topliţa;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (8) lit. a,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

         Art.1: Se aprobă ” Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021″, conform anexei nr. 1.

          Art.2: Se aprobă Ghidul solicitantului privind Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021, conform anexei nr. 2 şi care  conţine următoarele anexe:

             – Anexa nr. 2.1 –  Cerere pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021;

              – Anexa nr. 2.2 – Declaraţie sprijinire – Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021;

              – Anexa nr. 2.3 – Declaraţie  privind fonduri insuficiente;

               – Anexa nr. 2.4 –  Contractul de finanţare – model ;

               –  Anexa nr. 2.5 –  Centralizator privind justificarea sprijinului acordat;

               –  Anexa nr. 2.6 –  Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar.

          Art.3: Se aprobă bugetul „Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021” în sumă de 120.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Toplita nr.  61/2021 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Toplita pe anul 2021, Capitol 67.02.50. – Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei, articol 59.12 – Susținerea cultelor.

         Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Topliţa, pentru numirea prin dispoziţie a comisiei de evaluare/selecție şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul „Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021”.

         Art.5: Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

         Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin: direcţia  Buget –  Finanţe , Biroul Investiţii, Programe şi Proiecte și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

         Art.7 :  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  27.05.2021.

Preşedinte Şedinţă,                                                    Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  COMAN IONEL                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut