HOTĂRÂREA NR. 85/2021 pentru aprobarea Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de  27 mai 2021,

Având în vedere:

 Referatul de aprobare nr. 83/22.04.2021,

Raportul de specialitate nr. 13195/27.04.2021 ;

Anunțul Public nr. 13196/27.04.2021 privind îndeplinirea procedurilor de transparenţă decizională;

Procesul verbal nr. 15146/17.05.2021, încheiat cu ocazia dezbaterii publice a proiectului;

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021;

Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 86/2021;

Hotărârârea Consiliului Local  nr. 61/2021 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Toplița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024,  capitol 67.02.50, subcapitol 59.12 – suma 120.000 lei;

Ținând cont de :

– Art. 3 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 4 alin. 2, art. 5, art. 14 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată și modificată;

– Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată – art. 3 alin. 2, ;

–  Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

– Legea nr. 24/2000 privind  Normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 154/2012  privind Statutul UAT Topliţa;

            În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

            În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) şi (2)  lit. d,  alin. (8) lit. a,  art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 5 lit. ee ) , art. 196, alin. (1) lit. a, art. 198, art. 199 si art. 197 alin. 1, alin. 2 și alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

         Art.1: Se aprobă ” Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021″, conform anexei nr. 1.

          Art.2: Se aprobă Ghidul solicitantului privind Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021, conform anexei nr. 2 şi care  conţine următoarele anexe:

             – Anexa nr. 2.1 –  Cerere pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021;

              – Anexa nr. 2.2 – Declaraţie sprijinire – Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021;

              – Anexa nr. 2.3 – Declaraţie  privind fonduri insuficiente;

               – Anexa nr. 2.4 –  Contractul de finanţare – model ;

               –  Anexa nr. 2.5 –  Centralizator privind justificarea sprijinului acordat;

               –  Anexa nr. 2.6 –  Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar.

          Art.3: Se aprobă bugetul „Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021” în sumă de 120.000 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Toplita nr.  61/2021 privind aprobarea Bugetului General al Municipiului Toplita pe anul 2021, Capitol 67.02.50. – Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei, articol 59.12 – Susținerea cultelor.

         Art.4: Se mandatează Primarul Municipiului Topliţa, pentru numirea prin dispoziţie a comisiei de evaluare/selecție şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru proiectele depuse în cadrul „Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița – jud. Harghita, pe anul 2021”.

         Art.5: Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta.

         Art.6: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Municipiului Topliţa prin: direcţia  Buget –  Finanţe , Biroul Investiţii, Programe şi Proiecte și Compartimentul juridic din cadrul Primăriei Municipiului Topliţa.

         Art.7 :  Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Harghita, Primarului municipiului Toplița, Direcţiei Buget – Finanţe, Biroului Investiţii, Programe şi Proiecte, Compartimentului juridic și se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina web a municipiului Topliţa.

                                                            Topliţa la,  27.05.2021.

Preşedinte Şedinţă,                                                    Contrasemnează pentru legalitate,

CONSILIER –  COMAN IONEL                 SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU MIHAI

Sari la conținut