HOTĂRÂREA NR. 68/2022 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6/22.01.2018 încheiat cu OFTALMOTOP – MARCU 66 SRL, pentru suprafaţa de 28 mp. reprezentând teren – cale de acces, situat la adresa str. Victor Babeș bl. B sc. 4 – parter

  Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa ordinară  din data de 31 martie 2022;

Având în vedere :

– Referatul de aprobare nr. 65/16.03.2022;

– Raportul de specialitate nr.  9650/22.03.2022 al Direcţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr. 6/22.01.2018 încheiat cu

OFTALMOTOP – MARCU 66 SRL,  pentru suprafaţa  de 28 mp. reprezentând teren – cale de acces, situat la adresa str. Victor Babeș bl. B sc. 4 – parter;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 69/2022;

– Hotărârea Consiliului Local nr.  14/2018  privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a imobilului – teren, situat la adresa str. Victor Babeş, bl. B, sc. IV parter,  în suprafaţă de 28 mp. pentru SC Oftalmotop Marcu 66 SRL, în scopul utilizării ca şi cale de acces, precum și Contractul de concesiune nr.  6/22.01.2018 încheiat cu Oftalmotop – Marcu 66 SRL încheiat în baza acesteia – cap. VII – art. 9 alin. 1 lit. a;

– Cererea nr. 5158/14.02.2022 a domanei Marcu Olimpia – admnistrator SC Oftalmotop – Marcu 66 SRL SRL , prin care se solicită rezilierea contractului de concesiune nr. 6/22.01.2018 ;

– Extrasul de rol din care rezultă faptul că, Oftalmotop Marcu 66 SRL  nu figurează cu datorii faţă de bugetul local, izvorâte din contractul de concesiune nr.  6/2018;

Ţinând cont de prevederile:

– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată – art. 302 și următoarele;

– Legea nr. 287/2009 – codul civil,  republicată și modificată – Titlul VI – cap. II  – secțiunea a 3-a;

–  Legea nr. 24/2000  republicată, privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată ;

–  Hotărârea Consiliului Local nr.154/2012 – Statutul Unităţii Administrativ Teritoriale;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit.c , alin. (6) lit. a,  art. 139 alin. (3) lit.g, coroborat cu art.5 lit.cc, art.196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin. (4) din OUG nr.57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

         Art.1:  Se aprobă rezilierea, prin acordul părţilor, al contractului de concesiune nr. 6/22.01.2018  încheiat cu, OFTALMOTOP – MARCU 66 SRL  începând cu data de 01.04.2022, ca urmare a cererii concesionarului nr. 5158/14.02.2022.

Art.2: Cu aducere la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: direcţia execuţie bugetară, serviciul taxe şi impozite, compartimentul juridic – arhivă şi direcţia urbanism şi amenajarea teritoriului.

          Art.3: Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului municipiului Topliţa, celor de la art. 2, Oftalmotop – Marcu 66 SRL   prin grija direcţiei de urbansim şi amenajarea teritoriului şi se afişează pe pagina web a municipiului Topliţa.

 

Topliţa la,  31.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                       CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

CONSILIER – BORȘ ANDRA RAMONA                        SECRETAR – CIOBANU MIHAI IULIAN

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut