HOTĂRÂREA NR. 67/2022 privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali , care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Toplița pe anul 2021

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință ordinară din data de 31 martie 2022,

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. 58/03.03.2022;

–  Raportul de specialitate  al Serviciului Resurse Umane nr. 8545/11.03.2022.;

– Proiectul de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali , care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțrlot profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Toplița;

– Raportul de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Toplița nr. 68/2022;

Ținând cont de:

– OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ, modificată – art. 485 alin 5 și art. 11 alin. 4 lit. ”e”, alin. 6, art. 12 alin. 5 din anexa nr. 6 – Metodologia pentru realizarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică ulterior datei de 1 ianuarie 2020;

– Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată și modificată;

– Legea nr.199/1997 – Ratificarea Carta Europeană a autonomiei locale;

– Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

 

În urma discuțiilor purtate în cadrul ședinței,

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. a, alin. (14), art. 139 alin. 1, coroborat cu art.5 lit. ee, art. 196 alin.(1) lit.a, art.198, art.199 și art.197 alin.(1), alin.(2) și alin (4) din OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1: În vederea constituirii prin dispoziția Primarului a comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale a Secretarului general al Municipiului Toplița, se desemnează următorii doi consilieri locali, care vor avea calitatea de evaluatori :

  1. Domnul MAN Călin Constantin
  2. Doamna TUDOR Ionela.

Art.2: Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Toplița va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziția Primarului municipiului Toplița, fără a fi necesară contrasemnarea acesteia.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Topliţa prin: serviciului resurse umane din cadrul  Primăriei municipiului Toplița.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Harghita, Primarului municipiului Topliţa, Serviciului resurse umane, precum și persoanelor desemnate conform art. 1 şi se aduce la cunoştinţă prin publicare pe pagina web a municipiului.

Topliţa la, 31.03.2022

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Consilier local – BORȘ ANDRA RAMONA                SECRETAR GENERAL UAT – CIOBANU  MIHAI

Sari la conținut